Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v rezorte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom A.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 86 z 31. januára 2007

Číslo materiálu: 11034/2007-42
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 19. septembra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25. septembra 2007 - 5 dní
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 195, fax: 02/ 59 353 615
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               Odbor rezortných stratégií, rozpočtu a správy
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(25 kB) Obal (109 kB)
(17 kB) Návrh uznesenia vlády (90 kB)
(15 kB) Predkladacia správa (50 kB)
(53 kB) Návrh (93 kB)
(10 kB) Návrh komuniké (48 kB)