Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zrušenie úlohy č. 13 v decembri z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007

Číslo materiálu: 4824/2007-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 20. septembra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3. októbra 2007 (vrátane)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 191, fax: 02/ 59 353 609
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               odbor legislatívy trestného práva
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(12 kB) Obal (100 kB)
(186 kB) Návrh uznesenia (107 kB)
(23 kB) Predkladacia správa (57 kB)
(5 kB) Návrh Komuniké (52 kB)