Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 11 831/2007-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 5. októbra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 24. októbra 2007 (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 216, fax: 02/ 59 353 606
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(22 kB) Obal (87 kB)
(19 kB) Predkladacia správa (68 kB)
(18 kB) Návrh nariadenia (104 kB)
(43 kB) Dôvodová správa (124 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (52 kB)
(187 kB) Návrh uznesenia (91 kB)