Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa v roku 2008 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčasti pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Číslo materiálu: 11604/2007-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 15. októbra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 2. novembra 2007 (vrátane)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z.z.
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 191
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               odbor legislatívy trestného práva
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(15 kB) Obal (102 kB)
(16 kB) Predkladacia správa (57 kB)
(28 kB) Návrh výnosu (60 kB)
(116 kB) Príloha (107 kB)
(31 kB) Odôvodnenie (108 kB)