Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 5571/2007-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. októbra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7. novembra 2007 (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 145, 02/ 59 353 450
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               odbor legislatívy trestného práva
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(14 kB) Obal (86 kB)
(191 kB) Návrh uznesenia (93 kB)
(20 kB) Predkladacia správa (63 kB)
(949 kB) Návrh zákona (354 kB)
(839 kB) Dôvodová správa (475 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (44 kB)