Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na postup v prípade uzavretia zmieru vo veci, o ktorej koná Európsky súd pre ľudské práva

Číslo materiálu: 2744/2006-A
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 26. októbra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 2. novembra 2007 (skrátený postup, 5 pracovných dní)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Pripomienky: e-mail,
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               Kancelária zástupcu SR pred ESĽP
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

Material: Materiál sa v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) nezverejňuje