Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zrušenie úlohy C.15 uznesenia vlády SR č. 856 z 11. októbra 2006 vo vzťahu k podriadeným organizáciám civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Číslo materiálu: 1613/2007-41
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 29. októbra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 5. novembra 2007 (skrátený postup, 5 dní)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 230 fax: 02/ 59 353 612
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               Sekcia rozvoja, ekonomiky a správy
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(23 kB) Obal (84 kB)
(195 kB) Návrh uznesenia vlády (96 kB)
(28 kB) Predkladacia správa (54 kB)
(13 kB) Návrh na zrušenie úlohy (82 kB)
(13 kB) Doložka vplyvov (83 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (46 kB)