Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Číslo materiálu: 1864/2007-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 31. októbra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21. novembra 2007 (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 496 fax: 02/ 59 353 606
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

textový dokument (23 kB) Obal (84 kB)
textový dokument (195 kB) Návrh uznesenia vlády (96 kB)
textový dokument (28 kB) Predkladacia správa (54 kB)
textový dokument (13 kB) Návrh zákona (82 kB)
textový dokument (13 kB) Dôvodová správa (83 kB)
textový dokument (8 kB) Doložka vplyvov (46 kB)
textový dokument (8 kB) Doložka zlučiteľnosti (46 kB)
textový dokument (8 kB) Návrh komuniké (46 kB)