Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

Číslo materiálu: 2585/2007-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 19. novembra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7. decembra 2007 (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 142 fax: 02/ 59 353 606
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(25 kB) Obal (89 kB)
(179 kB) Návrh uznesenia vlády (110 kB)
(26 kB) Predkladacia správa (99 kB)
(380 kB) Návrh zákona (280 kB)
(654 kB) Dôvodová správa (406 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (52 kB)