Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o výkone trestov uložených Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu

Číslo materiálu: 11192/2004-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 29. novembra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. decembra 2007 (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 591 fax: 02/ 59 353 604

Obsah

(23 kB) Obal (60 kB)
(129 kB) Návrh uznesenia vlády SR (112 kB)
(14 kB) Predkladacia správa (68 kB)
(108 kB) Text dohody v slovenskom jazyku (118 kB)
(81 kB) Text dohody v anglickom jazyku (20 kB)
(14 kB) Návrh uznesenia NR SR (74 kB)
(10 kB) Návrh komuniké (52 kB)