Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením vlády č. 86 z 31. januára 2007 pre Ministerstvo spravodlivosti SR

Číslo materiálu: 11 947/2007-44/47763
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 12. decembra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. decembra 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 559

Obsah

(11 kB) Obal (28 kB)
(34 kB) Návrh uznesenia vlády SR (34 kB)
(10 kB) Predkladacia správa (20 kB)
(18 kB) Materiál (35 kB)
(18 kB) Príloha (35 kB)
(9 kB) Návrh komuniké (18 kB)