Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Číslo materiálu: 5348/2008-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 4. marca 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 12. marca 2008 (skrátený postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 399, fax: 02/ 59 353 606

Obsah

(25 kB) Obal (87 kB)
(180 kB) Návrh uznesenia (109 kB)
(1 768 kB) Predkladacia správa (242 kB)
(116 kB) Návrh zákona (123 kB)
(233 kB) Dôvodová správa (228 kB)
(9 kB) Návrh komuniké (44 kB)