Štátny znak symbol Európskej únie a názov Ministerstvo spravodlivosti SR

 Zoznam legislatívnych materiálov predložených MS SR na medzirezortné pripomienkové konanie od r. 2002

    Počet materiálov: 471
Číslo
v roku
Názov právnej normyZnačkaVystavené
od
Pripomienky
do
PredkladateľPodnet
16 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 20318/2012/11017.05.126.06.12Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny materiál
15 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta a Andreja Kolesíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) 19353/2012-11016.05.1222.05.12Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republikyNa základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
14 Predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmrazovaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii 18616/2012-830410.05.1216.05.12Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republikyUznesenie vlády SR č. 884 zo 17. októbra 2007 k revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou Európskej únie v podmienkach SR
13 Návrh predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Rady o štatúte európskej nadácie (FE) 17785/2012-11027.03.122.04.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 884 zo 17. októbra 2007 k revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou Európskej únie v podmienkach SR
12 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2011 17851/2012/AB21.03.1227.03.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
11 Predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve 16882/2012/11024.02.128.03.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 884 zo 17. októbra 2007 k revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky
10 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení... 16063/2012/1101.02.1221.02.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 26 písm. a) až e) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 15535/2012-1101.02.1221.02.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
8 Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov 16057/2012-1101.02.1221.02.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
7 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 15841/2012/1001.02.1221.02.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál na základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
6 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy 15933/2012/10030.01.1217.02.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
4 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 15756/2012/12026.01.1215.02.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
5 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení vyhlášky č. 538/2008 Z. z 15795/2012-11026.01.1215.02.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
3 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení vyhlášky č. 618/2006 Z. z. 15701/2012-11020.01.129.02.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
2 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra 15427/2012-11019.01.128.02.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
1 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze 27057/2011/1203.01.1224.01.12Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky iniciatívny materiál
44 Návrh predbežného stanoviska Slovenskej republiky na rokovanie pracovnej skupiny Rady Európskej únie pre Súdny dvor Európskej únie 00060/Os/2010/AC21.12.1129.12.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky návrh zmien a doplnení štatútu Súdneho dvora Európskej únie
43 Návrh na zrušenie niektorých úloh uložených ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky vo vybraných uzneseniach vlády Slovenskej republiky 25976/2011/1002.12.1115.12.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky iniciatívny materiál
42 Návrh predbežného stanoviska k návrhu Dohody o Jednotnom patentovom súde a návrh Štatútu 24968/2011-82042.12.118.12.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky iniciatívny materiál
41 Návrh na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch 25877/57246/2011-4215.11.1122.11.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyiniciatívny materiál
40 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí 25117/2011/1108.11.1129.11.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyNa základe § 273aa ods. 6 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. .../2011 Z. z.
39 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu 23891/2011/1007.11.1128.11.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyNa základe § 28 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2011 Z. z.
38 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu 23890/2011/1007.11.1128.11.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyNa základe § 92 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2011 Z. z.
37 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 253914.11.1125.11.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyiniciatívny materiál
36 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zverejňovaní súdnych rozhodnutí 23892/2011/1004.11.1125.11.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky a Mikuláš DzurindaNa základe § 92 ods. 2 písm. f) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
35 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení vyhlášky č. 532/2008 Z. z. 25413/2011-1102.11.1123.11.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyiniciatívny materiál
34 Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 24413/2011-11021.10.1111.11.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny návrh
33 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 25149/2011/12021.10.1111.11.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyNa základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
32 Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa na rok 2012 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 24985/2011/12021.10.117.11.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky§ 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
31 Protokol o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Záverečného protokolu 1046/2011-83-SJ30.09.116.10.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky a Mikuláš Dzurinda, minister zahraničných vecí Slovenskej republikyIniciatívny návrh
30 Vecný zámer zákona o verejnom obstarávaní 24281/2010-1106.09.1120.09.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyPlán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
29 Návrh na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch 23327/44769/2011-4226.08.115.09.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyiniciatívny materiál
28 Návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii 22586/2011/1204.08.1124.08.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
27 Návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii 22587/2011/1201.08.1119.08.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
26 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 22408/2011/11027.07.1116.08.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky§ 26 písm. a) až e) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi 22407/2011/11027.07.1116.08.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky§ 15a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
24 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 19880/2011/1008.07.1128.07.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyProgramové vyhlásenie vlády SR, Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
23 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 20418/2011/1008.07.1128.07.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyProgramové vyhlásenie vlády SR, Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
22 Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 20418/2011/1008.07.1128.07.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyProgramové vyhlásenie vlády SR, Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
21 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5508/2011-110 8.07.1128.07.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyPodľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
20 Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky , ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. novembra 2007 č. 8650/2007-110 19607/11-11022.06.1113.07.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny materiál
19 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 236/2007 Z. z 18021/2011/12027.05.116.06.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyPodľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
17 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 15462/2011/11024.05.1113.06.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyPodľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
18 Návrh zákona o opakovanom použití informácií 15462/2011-11024.05.1113.06.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyPlán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 (mesiac jún 2011)
16 Návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby “Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu, Skuteckého 7, Banská Bystrica“ 19261/23408/2011-4220.05.112.06.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyNa základe uznesenia vlády SR č. 667/2010, bod C.7, príloha č. 6 zo 6.októbra 2010
15 Návrh zrušenie úlohy z uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 0766, prijatého 12. septembra 2007 pod bodom B 8 – vypracovať rezortné koncepcie zamerania a podpory výskumu a vývoja do roku 2015 v oblasti ich pôsobnosti, ako rozpracovanie dlhodobého zámeru na obdobie roku 2011 – 2015 17553/2011/6019.05.118.06.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny materiál
14 Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou s výhradou ratifikácie 18481/2011-820321.04.1129.04.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky a Mikuláš Dzurinda, minister zahraničných vecí Slovenskej republikyIniciatívny materiál
13 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 5545/2011-1108.04.112.05.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2011
12 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 15014/2011/1101.04.1121.04.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
11 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 05949/2011/10028.03.1115.04.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
10 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom 18036/2011/10028.03.1115.04.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 22 ods. 10 a § 23 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania počtu sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy 18035/2011/10028.03.1115.04.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
8 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2010 16843/2011/AB22.03.1128.03.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
7 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 14631/2011/12018.03.117.04.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
6 Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 17798/2011/10018.03.1124.03.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie vlády SR č. 805/2010, bod B.24. zo 17. novembra 2010
5 Analýza efektivity vynakladania výdavkov na znalcov, tlmočníkov, prekladateľov a činnosť niektorých právnických profesií 15637/2011/5221.02.1125.02.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Úloha B.23. uznesenia vlády SR zo 17. novembra 2010 č. 805
4 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 15218/2011/1004.02.1124.02.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Programové vyhlásenie vlády SR, uznesenie vlády SR č. 805 zo 17. novembra 2010
3 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, a ktorým sa upravujú podrobnosti zverejňovania objednávok tovarov a služieb, faktúr za tovary a služby a povinne zverejňovaných zmlúv 25747/2010/1102.02.1110.02.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
2 Návrh na notifikáciu orgánu na prevenciu korupcie podľa článku 6 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii z 31. októbra 2003 03505/2011-82021.02.1114.02.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády SR č. 2 z 11.1.2006
1 Návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii 25691/2010/1203.01.1124.01.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Úloha B.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 761 z 5. októbra 2005
23 Návrh zákona o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21515/2010-11022.12.1013.01.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na I. štvrťrok 2011
24 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 12138/2010/13022.12.1013.01.11Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Úloha B.8. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 247 z 25. marca 2009
22 Návrh zákona ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 20911/2010-1102.12.1022.12.10Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Plán legislatívnych úlohy vlády Slovenskej republiky na IV. štvrťrok 2010
21 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 24401/2010/12016.11.107.12.10Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010
20 Návrh Zmien a doplnení Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie 24011/2010/1305.11.1019.11.10Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
19 Návrh Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 23025/2010/10023.09.106.10.10Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky iniciatívny materiál
18 Návrh na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008, úlohy č. 2 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009, na zrušenie niektorých úloh uložených ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky vo vybraných uzneseniach vlády Slovenskej republiky a na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 917 zo 16. decembra 2009 22365/2010-11016.09.106.10.10Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky iniciatívny materiál
17 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony 21662/2010/10024.08.1014.09.10Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál (Programové vyhláseni vlády SR)
16 Návrh na účasť Slovenskej republiky na spolupráci v rámci systému Európskeho obchodného registra podľa Dohody o zdieľaní informácií 15932/2010/820223.08.106.09.10Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky iniciatívny materiál
15 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 21282/2010/10013.08.103.09.10Iveta Radičová, predsedníčka vlády Slovenskej republiky a Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
14 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 21295/2010/10026.07.1013.08.10Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
13 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 14812/2010/13019.05.108.06.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny materiál
12 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 18298/10-11011.05.1020.05.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny materiál
11 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis prliložiť v znení neskorších predpisov 16042/2010-11016.04.106.05.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny materiál
10 Návrh Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie 17428/2010/13015.04.1028.04.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny materiál
9 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z. z 18. apríla 1995, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 17250/2010-1107.04.1027.04.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyBod B. 7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 480 z 1. júla 2009 k návrhu Koncepcie ochrany hospodárskych (ekonomických) záujmov spotrebiteľov
7 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z. z. 17076/10-1106.04.1026.04.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny materiál
8 Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky 16244/2010/1306.04.1019.04.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyPodľa bodu C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 10. februára 2010 č. 112
6 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2009 16381/2010-AB22.03.1026.03.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyŠtatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
5 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 13418/2010-11016.03.107.04.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyNa základe výkonu rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Urbárska obec Trenčianske Biskupice v. Slovenská republika zo dňa 27. novembra 2007 v nadväznosti na aplikáciu zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.
3 Návrh na účasť Slovenskej republiky na spolupráci v rámci systému Európskeho obchodného registra podľa Dohody o zdieľaní informácií 15932/2010/820210.03.1023.03.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny materiál
4 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 14599/2010/11010.03.1030.03.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny materiál (na základe § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
2 Návrh na zmenu gestora úloh B.2. a B.5. z uznesenia vlády č. 777/2009 z 9. novembra 2009 33448/20009-5225.02.105.03.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny návrh ministerstva spravodlivosti
1 Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslišníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže v roku 2010 13995/200912014.01.103.02.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky§ 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
30 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov GR ZVJS-182/13-200911.12.095.01.10Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyna základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009
29 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 34347/09-11010.12.0918.12.09Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyiniciatívny návrh
28 Návrh zákona o európskom zatýkacom rozkaze a o doplnení zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 34197/2009-83034.12.0917.12.09Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyiniciatívny návrh
27 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov 33453/2009-11020.11.0910.12.09Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyUznesenie vlády Slovenskej republiky č. 480 z 1. júla 2009
26 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29942/2009-1106.11.0916.11.09Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyuznesenie vlády SR
25 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 45832008-11022.10.0911.11.09Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyiniciatívny materiál
24 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov a o dplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 4044/2008-ADM20.10.099.11.09Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyPlán legislatívnych úloh vlády na rok 2009
21 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom. 31990/2009-13028.09.096.10.09Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyNa základe § 22 ods. 10 a § 23 ods. 7 zákona č. .../2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov 31921/2009-13028.09.0916.10.09Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyiniciatívny materiál
23 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov 31271/2009-11028.09.0916.10.09Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyiniciatívny materiál
20 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 29069/2009/13028.08.0911.09.09Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republikyNa základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008 (úloha presunutá na rok 2009)
19 Návrh zákona ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 29957/2009-11022.07.0911.08.09Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Bod B. 6 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 480 z 1. júla 2009 k návrhu Koncepcie ochrany hospodárskych (ekonomických) záujmov spotrebiteľov
18 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd v znení neskorších predpisov 29190/2009/13025.06.0915.07.09Robert Fico, predseda vlády SR poverený riadením Ministerstva spravodlivosti SR Na základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
17 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky c. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení vyhlášky c. 543/2008 Z. z. 28247/2009/1305.06.0925.06.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
16 Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním Slovenskou republikou 9522/2007-8303-SJ 12.05.0920.05.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
15 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25643/2009-1103.04.0927.04.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009
14 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách 26134/2009-1101.04.0923.04.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny návrh
13 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 26690/2008-1105.03.0925.03.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe§ 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
12 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2008 23947/2009-AB2.03.096.03.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky uznesenie vlády SR č. 205/2008 z 2. apríla 2008
11 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24389/2009-13027.02.0919.03.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny návrh
10 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 23727/09-11018.02.0910.03.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny návrh
9 Návrh ďalšieho postupu v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva vo veci Urbárska obec Trenčianske Biskupice proti Slovenskej republike 22022/2009-AB13.02.0926.02.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny návrh
3 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 22793/2009-1202.02.0920.02.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 561 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
4 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce 22790/2009-1302.02.0920.02.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 92 ods. 2 písm. b) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 401/2006 Z. z. o výberových konaniach na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch 22792/2009-130 2.02.0920.02.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 15 ods. 8 zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom 22791/2009-1302.02.0920.02.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 92 ods. 2 písm. c) zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 22789/2009-1302.02.0920.02.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
8 Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa na rok 2009 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 23174/2009-1202.02.0910.02.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
2 Návrh opatrení na zabezpečenie štvrtej pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2009 25452/2008-820228.01.0910.02.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe článku čl. 10 Európskeho dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (oznámenia Ministerstva zahraničných vecí SR č. 26/1995 Z. z.)
1 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov 21994/2009-13014.01.0922.01.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
51 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 25782/2008-13022.12.0816.01.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 33 písm. e) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a úlohy B.9. z uznesenia vlády SR z 3. decembra 2008 č. 882
52 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 451/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 6825/2008-11019.12.0815.01.09Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny materiál
50 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 26569/2008-13015.12.0831.12.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
48 Návrh na zrušenie úloh B.1 a B.2 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 145 z 27. februára 2008 pre podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky 25678/2008-4227.11.083.12.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny návrh
49 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24863/2008-11027.11.0817.12.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny návrh
46 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhrade výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a preložení na súd vyššieho stupňa 24362/2008-1304.11.0825.11.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 44 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2008 Z. z.
47 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. 24699/2008-1104.11.0825.11.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Podľa § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
45 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov 24289/2008-11031.10.0821.11.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Podľa § 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
41 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia 24415/2008-11030.10.0820.11.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
42 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 24328/2008-11030.10.0820.11.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Podľa § 75 ods. 7 a § 771a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
43 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24413/2008-11030.10.0820.11.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
44 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov 24412/2008-11030.10.0820.11.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Podľa § 38 písm. a) a c) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z ... 2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 423/2002 Z. z. o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 209/1994 Z. z. 24288/2008-11028.10.0818.11.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Podľa § 29 ods. 4 a § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 561/2001 Z. z. a § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb.
40 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z ... 2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 24286/2008-11028.10.0818.11.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Podľa § 26 písm. a) až c) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
38 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z ... 2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov 24290/2008-11027.10.0814.11.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti Notársky poriadok) a podľa § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č.263/1992 Zb., rým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
37 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny obvinených a odsúdených, určení trov výkonu väzby a určení trov výkonu trestu odňatia slobody 23842/2008-12021.10.0810.11.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Podľa § 66 písm. l) až o) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., § 102 ods. 1 písm. m) až s) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. a § 373 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
35 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky návrh vyhlášky o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách 23116/08-11030.09.088.10.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Iniciatívny návrh
36 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky nariadenie vlády Slovenskej republiky z..../2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 7447/2008-110 30.09.0820.10.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Plán legislatívnych úloh
34 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 23113/2008-13026.09.086.10.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe § 374 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
33 Predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Rady o štatúte pre európsku súkromnú spoločnosť, KOM (2008) 396 v konečnom znení - 2008/0130C (CNS) 19338/08-11016.09.086.10.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 884/2007 k revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky
32 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1740/2008-1309.09.0830.09.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 107 z 27. augusta 2008
31 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z. 7449/2008-120 26.08.0818.09.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Plán legislatívnych úloh
29 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia 7448/2008-11012.08.083.09.08Štefan Harabin, podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister spravodlivosti Slovenskej republikyPodľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008
30 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 7450/2008-11012.08.083.09.08Štefan Harabin, podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister spravodlivosti Slovenskej republikyPodľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008
27 Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky 20891/2008-13031.07.0813.08.08Štefan Harabin, podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister spravodlivosti Slovenskej republiky, Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republikyPodľa bodu B.7 uznesenia vlády Slovenskej z 20. februára 2008 republiky č. 120
28 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z. 617/2007-130
2171/2008-110
31.07.0820.08.08Štefan Harabin, podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister spravodlivosti Slovenskej republikyIniciatívny návrh
23 Návrh zákona, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike menia a dopĺňajú zákony patriace do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, znalcov, tlmočníkov, prekladateľov a advokátov 7464/2008-13017.07.0827.07.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008
24 Návrh zákona, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro menia zákony patriace do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti trestného práva 4455/2008-120/5147617.07.0827.07.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008
25 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 5571/2007-120/5170917.07.086.08.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
26 Návrh zákona, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro menia a dopĺňajú zákony patriace do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva 7445/08-11017.07.0827.07.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008
22 Návrh zákona o zastupovaní Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva 19534/2008-13014.07.084.08.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
21 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 19464/2008-1307.07.0827.07.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
20 Vecný zámer zákona o zrušení vojenských súdov 1740/2008-13025.06.089.07.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
19 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 403/204 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 342/2007 Z. z. 16626/2008-830413.06.0824.06.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
18 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 5572/2007-12030.05.0819.06.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
16 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody 17363/2008-12029.05.0817.06.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe § 102 ods. 1 písm. a) až l) a s) a ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z.
17 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 17364/2008-12029.05.0817.06.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe § 66 písm. a) až j) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z.
15 Návrh na zriadenie Inštitútu kriminológie Ministerstva spravodlivosti SR s realizáciou k 1. januáru 2009 6865/08-60/8627.05.089.06.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 681/2007, ktorým bola schválená Stratégia prevencie kriminality v SR na roky 2007 – 2010
14 Návrh postupu v prípade uzavretia zmieru vo veci, o ktorej koná Európsky súd pre ľudské práva 2460/2008-AB26.05.082.06.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRVlastná iniciatíva
13 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 8425/2008-13029.04.0821.05.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008
12 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá. 6959/2008-13010.04.0824.04.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe § 12 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. 1284/2008-11031.03.0819.04.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
10 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2007 5037/2008-AB10.03.0817.03.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRUznesenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2007 zo 4. apríla 2007
9 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5348/2008-1104.03.0812.03.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
5 Správa o plnení odporúčaní z 2. fázy hodnotení, prijatých pre Slovenskú republiku v roku 2005 pracovnou skupinou OECD proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách 1315/2007-820222.02.087.03.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
6 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro menia zákony patriace do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti trestného práva 4455/2008-12022.02.0813.03.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR 
7 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro menia zákony patriace do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva. 4393/2008-11022.02.0813.03.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR 
8 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro menia zákony patriace do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti správy a postavenia justície, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. 4394/2008-11022.02.0813.03.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR 
4 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 996/2008-13021.02.0812.03.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 40 z 16. januára 2008
3 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z.z. 2166/2007-11013.02.083.03.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe § 199 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok
2 Záverečná správa k projektu Jednotný informačný systém na sledovanie legislatívneho procesu 804/2008-9017.01.0829.01.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe úlohy B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 122 zo 14. februára 2007
1 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2664/2007-1303.01.0823.01.08Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
39 Návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením vlády č. 86 z 31. januára 2007 pre Ministerstvo spravodlivosti SR 11947/2007-44/4776312.12.0728.12.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
38 Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o výkone trestov uložených Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu 11192/2004-820229.11.0713.12.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
37 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. 2585/2007-11019.11.077.12.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
36 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1864/2007-11031.10.0721.11.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
35 Návrh na zrušenie úlohy C.15 uznesenia vlády SR č. 856 z 11. októbra 2006 vo vzťahu k podriadeným organizáciám civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 1613/2007-4129.10.075.11.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
34 Návrh na postup v prípade uzavretia zmieru vo veci, o ktorej koná Európsky súd pre ľudské práva 2744/2006-A26.10.072.11.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR 
33 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov. 9200/2007-11023.10.079.11.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRPodľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
32 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5571/2007-12018.10.077.11.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
31 Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa v roku 2008 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčasti pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 11604/2007-12015.10.072.11.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR§ 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z.z.
30 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 11 831/2007-1105.10.0724.10.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRiniciatívny materiál
29 Návrh na zrušenie úlohy č. 13 v decembri z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007 4824/2007-12020.09.073.10.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
28 Návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v rezorte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom A.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 86 z 31. januára 2007 11034/2007-4219.09.0725.09.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
25 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby 10321/2007-12018.09.073.10.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
26 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 10322/2007-12018.09.073.10.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
27 Návrh na schválenie začatia stavby: “ Zmena účelu využitia budovy polikliniky na Okresný súd Rimavská Sobota“ 11303/2007-4218.09.0724.09.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRBod č. 2, prílohy č. 6 k uzneseniu vlády SR č.856/2006
24 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z. a zákona č. 692/2006 Z.z. 5572/2007-120 7.09.0726.09.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
23 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 4334/2007-11027.08.0714.09.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRUznesenie vlády SR č. 932 z 8. novembra 2006
22 Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov 8650/2007-11023.08.0713.09.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe § 85 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
21 Návrh na zrušenie úlohy C.10 zrušenie úlohy C.10 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 856 z 11. októbra 2006 39761/2007-2121.08.0731.08.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRiniciatívny materiál
19 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z.z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným 10097/2007-12017.08.075.09.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRiniciatívny materiál
20 Návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006 a návrh na odsúhlasenie zámeny nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v súlade s bodom A. 3. uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici, štátnu rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 2994/2007-4217.08.0723.08.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRiniciatívny návrh
18 Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím Slovenskou republikou 3014/2007-8303-SJ14.08.0722.08.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR, spolupodpisuje Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SRiniciatívny materiál
17 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8066/2007-11024.07.0713.08.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
16 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 671/2007-13027.06.0717.07.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky ma roky 2007
15 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 5431/2007-12026.06.0717.07.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
14 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1678/2006-830315.06.0725.06.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRiniciatívny návrh
12 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov. 7395/2007-11030.05.077.06.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a § 374a ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
13 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra. 7345/2007-13030.05.077.06.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe § 14 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007
11 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka. 2587/2007-11018.05.077.06.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
10 Návrh na zrušenie úlohy č. 10 v máji z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007 6491/2007-1207.05.0718.05.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
8 Návrh ďalšieho postupu Slovenskej republiky v súvislosti so žalobou spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. voči Komisii Európskych spoločenstiev vo veci T-27/07 19/2007-AC12.04.0718.04.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
9 Návrh štatútu Kancelárie zástupcu Slovenskej republiky pred súdmi Európskych spoločenstiev 3806/2007-AC12.04.0718.04.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
7 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 20097/06-11028.03.075.04.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
6 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka 2587/2007-11014.03.073.04.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
5 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2006 1020/2007-AB7.03.0715.03.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR<a href="http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/2CF88DC133FD4289C12571480049EE11/$FILE/Zdroj.html">Na základe uznesenia vlády
4 Návrh na ratifikáciu Dohovoru o počítačovej kriminalite Slovenskou republikou 19343/2006-830421.02.0713.03.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR<a href="http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/45C53DC45ECE4B43C1256F66003760B2/$FILE/Zdroj.html">Na základe bodu C.1.
3 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 2630/2007-13019.02.0727.02.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
2 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky 417/2006 Z. z. 1832/2007-13013.02.075.03.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
1 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z. 1477/2007-11024.01.0716.02.07Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRPodľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
37 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 17585/2006-11029.11.0621.12.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
36 Návrh výnosu MS SR, ktorým sa v roku 2007 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčasti pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 18134/2006-12027.11.0615.12.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR§ 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z.z.
35 Návrh zákona o zrušení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18143/2006-12022.11.0611.12.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
34 Návrh analýzy východísk a praktických možností vytvorenia jednotného informačného systému na sledovanie legislatívneho procesu 2018/2006-908.11.0629.11.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe Uznesenia vlády SR č. 309 z 27. apríla 2005
33 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie 16532/2006-5327.10.067.11.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
32 Návrh na uzavretie Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov z 24. novembra 1983 Slovenskou republikou 11674/2006-820323.10.0631.10.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR, spolupodpisuje Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SRIniciatívny materiál
31 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z.z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15462/2006-6210.10.0626.10.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
30 Informácia o realizácii uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006, č. 166 z 22. februára 2006 a č. 208 z 1. marca 2006 v pôsobnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže GRZVJS-384/32-200627.09.063.10.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRna základe uznesenia vlády SR č. 72, uznesenia vlády SR č. 166 a uznesenia vlády SR č. 208
29 Návrh na pokračovanie rozostavanej stavby „Revitalizácia a rekonštrukcia Krajského súdu v Prešove 14289/2006-4026.09.062.10.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
28 Návrh na zrušenie úloh C.3 a C.5 vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 234/2006 14100/2006-5319.09.066.10.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
27 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 11954/2006-5311.08.061.09.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR§ 26 písm. a) až c) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
26 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2006-538.08.0625.08.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006
24 Návrh zákona o európskom družstve a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 9967/2006-537.08.0625.08.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006
25 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 421/2006-537.08.0625.08.06Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
23 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch 7902/2006-539.05.0625.05.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRIniciatívny materiál
20 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o rozúčtovaní pracovnej odmeny, určení trov a financovaní zamestnávania obvinených a odsúdených 7512/2006-6225.04.0615.05.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRNa základe § 66 písm. k) až m) zákona č. 221/2006 Z.z.
21 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 7509/2006-6225.04.0615.05.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRNa základe § 66 písm. a) až j) zákona č. 221/2006 Z.z.
22 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, na základe splnomocňujúceho ustanovenia v § 199 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 1435/2006-5325.04.0612.05.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRNa základe § 199 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok
17 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 2315/2006-536.04.0628.04.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRNa základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
18 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 3967/2006-536.04.0627.04.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRIniciatívny návrh
19 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Centrálnom informačnom systéme súdnictva 6410/06-536.04.0628.04.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRNa základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
16 Návrh Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže 5090/2006-6216.03.065.04.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRNa základe § 47 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
15 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2005 4236/2006-A14.03.0621.03.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRUznesenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2005 z 13. apríla 2005
14 Návrh nariadenia Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia 3638/2006-532.03.0621.03.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRIniciatívny návrh
13 Návrh na zrušenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky pre ministerku spravodlivosti. 4036/2006-531.03.0621.03.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRIniciatívny návrh
11 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z. a vyhlášky č. 649/2005 Z. z. 3447/2006-5321.02.0614.03.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRIniciatívny návrh
12 Návrh výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov 13950/2005-5321.02.0614.03.06Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SRIniciatívny návrh
10 Návrh na schválenie zmien Štatútu Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného z 15.07.1955 15029/2005-810425.01.0614.02.06Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR, Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SRIniciatívny návrh
9 Návrh výnosu MS SR, ktorým sa v roku 2006 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčasti pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 1467/2006-6224.01.0616.02.06Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR a Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SRNa základe § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z.z
7 Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých pre Slovenskú republiku pracovnou skupinou OECD proti podplácniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách 18740/2005-820220.01.063.02.06Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR Iniciatívny materiál
8 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 17928/2005-6220.01.066.02.06Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR a Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006
3 Návrh na zmenu vyhlásení Slovenskej republiky k niektorým trestnoprávnym dohovorom Rady Európy a Organizácie spojených národov a na prijatie vyhlásenia Slovenskej republiky k čl. 28 ods. 3 Európskeho dohovoru o vydávaní z 13.12.1957 a jeho dodatkovým protokolom 424/2006-830311.01.0619.01.06Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR a Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SRIniciatívny návrh
4 Návrhu na zmenu uznesenia vlády č. 309 z 27. apríla 2005 k zhodnoteniu systému pripomienkového konania a návrhom na jeho zlepšenie 569/2006-5311.01.0625.01.06Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR Iniciatívny návrh
5 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 421/2006-5311.01.0631.01.06Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR Iniciatívny návrh
6 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2006-5311.01.0631.01.06Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006
2 Návrh zákona o európskom družstve a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 9967/2005-5310.01.0628.01.06Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006
1 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným 278/2006-625.01.0615.01.06Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR Iniciatívny návrh
56 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaného Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, a k Protokolu k tomuto Dohovoru 19325/2005-83035.12.0515.12.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR a Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republikyIniciatívny návrh
53 Návrh Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 16396/2005-6230.11.0512.12.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu Na základe § 561 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z.z. (Trestný poriadok)
54 Návrh Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 16396/2005-6230.11.0512.12.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu Na základe § 555 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z.z. (Trestný poriadok)
55 Návrh Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o vine a treste 16396/2005-6230.11.0512.12.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu Na základe § 561 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z.z. (Trestný poriadok)
49 Návrh na ratifikáciu Dohovoru Organizácie spojených národov proti korupcii Slovenskou republikou Návrh na ratifikáciu Dohovoru Organizácie spojených národov proti korupcii Slovenskou republikou 13340/2004-820221.11.0528.11.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR a Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republikyUznesenie vlády č. 1109 z 26.11.2003
52 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 19072/2005-5318.11.0528.11.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR a Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republikyIniciatívny návrh
48 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z. 14709/2005-5311.11.0525.11.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR§ 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
50 Návrh na uzavretie Právneho nástroja o extradícii medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odsek 2 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii podpísanej 25. júna 2003 15428/2004-830311.11.0522.11.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR a Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republikyIniciatívny návrh
51 Návrh na uzavretie Právneho nástroja medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odsek 3 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej právnej pomoci podpísanej 25. júna 2003 15428/2004-830311.11.0522.11.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR a Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republikyIniciatívny návrh
44 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 18337/2005-5331.10.057.11.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
45 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia platobnej neschopnosti a predlženia 16942/2005-5331.10.0518.11.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR§ 3 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov.
46 Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii 16941/2005-5331.10.0518.11.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR§ 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
47 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z. 16939/2005-5331.10.0518.11.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
43 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania miest sudcov a voľných miest sudcov na súdoch a o kritériách určenia a vedenia zoznamu preťažených súdov 17241/2005-5318.10.0527.10.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR§ 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 14708/2005-5312.10.0528.10.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR§ 26 písm. a) až c) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
42 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Kancelárskom poriadku pre správcov. 16 940/2005-5312.10.0528.10.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR§ 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40 Návrh postupu na rokovania o dvojstrannej zmluve o extradícii medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými 14707/2005-5329.09.056.10.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
39 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 14707/2005-538.09.0526.09.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
37 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 502/2002 Z.z. 15457/2005-6231.08.0523.09.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
38 Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15503/2005-6231.08.0526.09.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
36 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon 15435/2005-6230.08.0523.09.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
35 Návrh zákona o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 15223/2005-6226.08.0521.09.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
34 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 15118/2005-6225.08.0520.09.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR a Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
33 Návrh na zrušenie úlohy B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 827/2002 14870/2005-5322.08.0512.09.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
32 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5583/2005-5310.08.0516.08.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
31 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch 12844/2005-5327.07.0513.08.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
30 Návrh na zrušenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 461 z 19.mája 2004 k návrhu opatrení na zdokonalenie správneho súdnictva 4818/2005–5315.07.054.08.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
29 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov 11645/2005-6212.07.0529.07.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
28 Návrh zákona o výkone väzby 11645/2005-6224.06.056.07.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 76 z 26. januára 2005
27 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní 4168/2005-536.06.0527.06.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 76 z 26. januára 2005
26 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 20626/2004-201.06.0521.06.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe § 451 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. O trestnom konaní súdnom (trestný poriadok), § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 34/2004 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 4166/2005-5327.05.0517.06.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
24 Návrh zákona o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii 8913/2005-6224.05.0514.06.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
23 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 7821/2005-5318.05.057.06.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
21 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vzdelávacom poriadku správcov 8228/2005-5327.04.0516.05.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
22 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov 8227/2005-5327.04.0516.05.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
20 Návrh zákona o výkone trestu povinnej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8120/2005-6222.04.0513.05.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
19 Novela štatútu agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva 7972/2005-A20.04.0527.04.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRUznesenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2005 z 13. apríla 2005
18 Návrh vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 6493/2005-5331.03.0520.04.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
17 Správa o činnosti Zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2004 5839/2005-A22.03.0529.03.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 357/2004 z 21. apríla 2004
16 Správa o možnostiach prípadnej novelizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 5175/2005-5321.03.0531.03.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRZáznam zo 124. rokovania vlády Slovenskej republiky 16. marca 2005
15 Návrh zákona o lobingu 5809/2005/1015.03.056.04.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe Programového 1. Predkladacia správa vyhlásenia vlády SR
14 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 5583/2005-5314.03.051.04.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
12 Návrh na uzavretie Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na podpis 19. júna 1980 a k Prvému a Druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev 16581/2003-MU10.03.0517.03.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Plnenie Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ
13 Návrh zákona o poskytovaní právnej pomoci 16581/2003-MU10.03.0530.03.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
11 Návrh zákona o poistnej zmluve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4940/2005-532.03.0522.03.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
10 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4752/2005-621.03.0518.03.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
6 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Centrálnom informačnom systéme súdnictva 8591/2005-2023.02.0513.03.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náležitostiach rozvrhu práce 20633/2004-2023.02.0513.03.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdmi 20627/2004-2023.02.0513.03.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe § 92 ods. 2 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vnútornej revízii súdov 20628/2004-2023.02.0513.03.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe § 92 ods. 2 písm. a) zákona č. .757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5 Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vo svedomí 4386/2005-1021.02.052.03.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
3 Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Európsky dohovor o potlačovaní terorizmu 3508/2003-81098.02.0528.02.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
4 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 9206/2004-538.02.0528.02.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR Plán legislatívnych úloh vlády SR
2 Návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 731/2005-531.02.0522.02.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
1 Predbežné stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR k návrhu smernice EP a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa druhá smernica Rady o zakladaní akciových spoločností a o tvorbe a udržiavaní ich základného imania 731/2005-5321.01.051.02.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
71 Návrh výnosu MS SR, ktorým sa v roku 2005 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčasti pre príslušníkov ZVJS 23 405/04-6222.12.0414.01.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPodľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z.z.
70 Návrh na zhodnotenie systému pripomienkového konania a návrhy na jeho zlepšenie 23522/2004/1022.12.0414.01.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií SR
Programové vyhlásenie vlády SR
69 Návrh zákona o výkone trestu odňatia slobody 12642/04-6220.12.0417.01.05Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPodľa Plánu legislatívnych Úloh vlády SR na rok 2004
68 Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25.januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov, v znení neskorších predpisov 16975/2004-5325.11.043.12.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
67 Správa o vyhodnotení súčasného stavu ubytovacích kapacít ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody GR ZVJS-399/01-2/200425.11.0414.12.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 640/2004
66 Návrh na uzavretie Dohovoru o rozhodnom práve pre určité práva k cenným papierom v správe sprostredkovateľa Slovenskou republikou 5886/2003-811023.11.041.12.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Eduard Kukan minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Iniciatívny návrh
65 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorý 9206/2004–5318.11.048.12.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPlán legislatívnych úloh vlády SR
64 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z.z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov 21551/04-5316.11.0430.11.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
63 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 12361/2004-539.11.0418.11.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
62 Návrh zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene niektorých zákonov 15499/2004/108.11.0429.11.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Claude Baláž splnomocnenec vlády pre zahraničných Slovákov
Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
61 Návrh zákona o vykone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 12641/04-623.11.0424.11.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPodľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
60 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 20 644/04-6229.10.0410.11.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
59 Návrh na podpis a ratifikáciu Dodatkového protokolu k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii Slovenskou republikou  18692/2004-820221.10.0428.10.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
V súlade s plánom práce vlády SR na rok 2004
58 Návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády SR v zmysle bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 566/2004 za MS SR  19943/2004-1019.10.0428.10.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe uznesenia vlády SR č. 566/2004
57 Dohoda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, v boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim ich finančné záujmy  19107/2004-830311.10.0418.10.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Iniciatívny návrh
56 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku  19328/2004-5311.10.0422.10.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
55 Návrh na podpis Dohovoru o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001 Slovenskou republikou  16306/2004-82028.10.0418.10.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
bod A.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 666 zo 16. júla 2003
54 Návrh na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a ich funkčné zaradenie  MSSR:16397/04-62
GP:1/1Sp
10.09.0420.09.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Dobroslav Trnka generálny prokurátor SR
Iniciatívny návrh
53 Návrh na podpis a ratifikáciu Protokolu č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru, Slovenskou republikou  9917/2004-820210.09.0420.09.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Iniciatívny návrh
52 Návrh na súhlas so začatím stavby „Stavebná obnova, prístavba a nadstavba Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry“  17045/2004-429.09.0417.09.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
51 Návrh opatrení na zefektívnenie zverejňovania údajov v Obchodnom vestníku  12506/2004-5330.08.0417.09.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
50 Návrh Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a z 15316/2004-5317.08.0424.08.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPodľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
49 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 416/2004 Z.z. o Úradnom vestníku Európskej únie  14300/2004/102.08.0413.08.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
48 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách likvidátorov  13820/2004-5330.07.0419.08.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe § 75 ods. 6 zákona č. 513/1991&bsp;Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. ..... /2004 Z. z.
47 Návrh zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov  6731/2004-5316.07.046.08.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2004
46 Návrh zákona o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  3178/2004-2016.07.046.08.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2004
45 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  12669/2004/1012.07.0430.07.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
44 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  12361/2004-538.07.0427.07.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny materiál
43 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku  11030/2004-532.07.0426.07.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR§ 33 písm. d), zákona č. .../2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
42 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov  11032/2004-532.07.0426.07.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR§ 33 písm. d), zákona č. .../2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
41 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  11031/2004-532.07.0426.07.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR§ 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. .../2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
40 Návrh legislatívneho zámeru zákona o bezplatnej právnej pomoci  3590/04-531.07.0421.07.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
39 Návrh zákona o zástupcovi Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva  11821/2004-5328.06.0416.07.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003
38 Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby„ Rekonštrukcia budov Jiskrových kasární v Košiciach“ pre sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky  3040/2004-429.06.0416.06.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe žiadosti predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky v zmysle bodu 3 Prílohy č. 6 k uzneseniu vlády SR č. 974/2003
37 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení ne 10533 /2004-537.06.0423.06.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základ bodu B.1 uznesenia vlády č. 429 z 05. mája 2004
36 Správa o plnení aktualizovanej Koncepcie väzenstva v Slovenskej republike  GRZVJS-82/01-200428.05.044.06.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPlán práce vlády Slovenskej republiky
35 Návrh na zvýšenie rozpočtových prostriedkov na dokončenie rekonštrukcie budov Jiskrových kasární v Košiciach pre sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky  3040/2004-4210.05.0418.05.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe žiadosti predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky
34 Návrh zákona o účasti Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov  8821/2004-6210.05.0418.05.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
33 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov  4242/2004-535.05.0412.05.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
32 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.  7193/2004-534.05.0412.05.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb.
31 Návrh zákona o európskej akciovej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  8433/2004-534.05.0411.05.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
29 Návrh zmeny príkazníka na realizáciu časti dodávky prostriedkov idividuálnej ochrany (ne priestrelných viest a nepriestrelných prílb) pre zabezpečenie činností špeciálnych útvarov MV SR, MS SR a MF SR z prostriedkov čiastočného zníženia zadĺženosti Ruskej GR ZVJS-108/01-200430.04.047.05.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Dobroslav Trnka, generálny prokurátor
Iniciatívny návrh
30 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.  7193/2004-5329.04.0412.05.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb.
28 Návrh opatrenia na zabezpečenie tretej pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2004  15508/03-820221.04.0427.04.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Ivan Mikloš, podpredseda vlády pre ekonomiku a minister financií
Iniciatívny návrh
27 Návrh reformy ústredných orgánov štátnej správy iných ako ministerstiev  7941/2004/1021.04.0411.05.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Ivan Mikloš, podpredseda vlády pre ekonomiku a minister financií
Iniciatívny návrh
26 Návrh zákona o Úradnom vestníku Európskej únie  6666/2004/1030.03.045.04.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
25 Informácia o zabezpečení prístupnosti Ústredného vestníka EÚ (Official Journal)  5576/2004-5329.03.045.04.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
24 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.  6034/2004-5324.03.0413.04.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
23 Správa o činnosti zástupcu pre zastupovanie SR v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2003  5333/2004-A19.03.0429.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 732/1994
22 Návrh Štatútu Kancelárie na zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev  5368/2004-800819.03.041.04.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe uznesenia vlády č. 201 z 3. 3. 2004
21 Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  5338/2004-5317.03.0425.04.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
20 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov  5337/2004-5317.03.0425.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
19 Návrh zákona o opatreniach voči osobám, ktoré nadobudli majetok z nelegálnych príjmov  5608/2004/1017.03.0426.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
12 Návrh ďalšieho postupu projektu elektronickej výmeny informácií v trestnej agende medzi orgánmi činnými v trestnom konaní pre rok 2004  3603/2004-902.03.048.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
18 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov  3944/2004-531.03.0419.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2004
17 Návrh zákona o správcoch  12830/2003-531.03.0419.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
16 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z.  3695/2004–531.03.0418.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
15 Návrh zákona o konkurze a reštrukturalizácii  199/2004-531.03.0416.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003
14 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov  3667/2004-5326.02.045.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
13 Návrh na pristúpenie k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3. ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii týkajúcej sa činiteľov Európskych spoločenstiev alebo činiteľov členských štátov Európskej únie  1287/2004-820225.02.043.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
11 Návrh na zrušenie úlohy č. 14 v mesiaci december v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003  3708/2004-5323.02.0412.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
10 Návrh vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb  14286/2003-5323.02.0412.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe § 83 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
9 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a k Protokolom k tomuto Dohovoru 1288/2004-820213.02.044.03.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje:Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Na základe čl. 3 ods. 4 Aktu o podmienkach pristúpenia Na základe čl. 3 ods. 4 Aktu o podmienkach pristúpenia
8 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a mení zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších pr 2996/04-6211.02.0420.02.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniniciatívny návrh
7 Návrh zákona o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11 521/03-629.02.0427.02.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPodľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
6 Návrh na uzavretie Druhého dodatkového protokolu z 8. novembra 2001 k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach  10756/2001-81096.02.0426.02.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Iniciatívny návrh
5 Návrh zákona, ktorým mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže 14 242/03-626.02.0427.02.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRPodľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
4 Správa o stave odškodnenia jednotlivých obetí komunistického systému 290/2004-534.02.0413.02.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRUznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1047 zo dňa 13. novembra 2003
3 Návrh ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 1574/2004-10/K26.01.0430.01.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
2 Správa o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR 1413/2004-9223.01.0429.01.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRNa základe Uznesenia vlády SR č. 11/2003 bod B.1 zo dňa 8.1.2003
1 Návrh výnosu MS SR, ktorým sa v roku 2004 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 117/04-6212.01.0428.01.04Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SRIniciatívny návrh
50 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok. 16023 /2003-5319.12.0313.01.04  
49 Návrh opatrení na zdokonalenie správneho súdnictva. 16095/2003-5319.12.0315.01.04  
48 Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov. 3783/2003-523.12.0311.12.03  
47 Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 15318/2003 - 2027.11.035.12.03  
46 Zastupovanie Slovenskej republiky pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvej inštancie Európskych spoločenstiev 11574/2003-820227.11.0310.12.03  
45 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 14938/2003-5320.11.0328.11.03  
44 Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 13419/2003-5318.11.033.12.03  
43 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu priložiť 2428/2003-207.11.0325.11.03  
42 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 12492/2003–537.11.0325.11.03  
41 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre a zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 1153/03-626.11.0328.11.03  
40 Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a riadení hasičských jednotiek v Zbore väzenskej a justičnej stráže 13455/03-624.11.0328.11.03  
39 Návrh na podpis Dohovoru Organizácie spojených národov proti korupcii (New York, 31. október 2003) 12142/03-82024.11.0314.11.03  
36 Návrh zákona o Európskom hospodárskom záujmovom združení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 12335 /2003-5326.10.0317.10.03  
38 Návrh Zákona o súdnych znalcoch, súdnych tlmočníkoch a súdnych prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 12 656/2003-5323.10.0310.11.03  
37 Návrh zákona o mediácii a o doplnení niektorých zákonov 12871/2003-539.10.0324.10.03  
35 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov 5815/2003 – 534.09.0310.09.03  
34 Návrh Opatrenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 9959/03-4221.08.0327.08.03  
33 Návrh opatrení smerujúcich k urýchleniu realizácie zákona č. 105/2002 Z.z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945 v znení neskorších pr 5815/2003-54/8625.07.0329.07.03  
32 Návrh zákona o opatreniach voči osobám, ktoré nadobudli majetok protiprávnym spôsobom 9180/2003-5322.07.038.08.03  
31 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5205/2003-5311.07.0328.07.03  
30 Návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 7414/2003-5310.07.0325.07.03  
29 Návrh optimalizácie súdnej sústavy 3098/2003-533.07.039.07.03  
28 Návrh zákona o Justičnej akadémii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 6420/2003-533.07.0323.07.03  
27 Návrh zákona o súdnych úradníkoch 6346/03-533.07.0318.07.03  
25 Návrh na začatie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici, Skuteckého ul. č. 7“ 4861/2003-4226.06.034.07.03  
26 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 7988/2003-5325.06.032.07.03  
24 Správa o príprave zákona o odškodnení všetkých kategórií obetí komunistického systému v zmysle zákona č. 125/1996 Z. z. o protiprávnosti a nemorálnosti komunistického režimu 7452/2003-5318.06.0327.06.03  
23 Návrh vyhlášky, ktorou sa upravujú podmienky a spôsob výkonu súdom uloženého psychiatrického, protitoxikomanického, protialkoholického, sexuologického ochranného liečenia a ochranného liečenia patologického hráčstva počas výkonu trestu odňatia slobody 6164/03-625.06.0327.06.03  
22 Návrh Trestného poriadku 2580/03-623.06.0325.07.03  
21 Návrh Trestného zákona 2579/03-623.06.0325.07.03  
20 Legislatívny zámer zákona o úpadku (insolvenčný zákon) 5461/ 2003-5327.05.0318.06.03  
19 Návrh zákona o registrácii údajov v obchodnom registri, ukladaní listín do zbierky listín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2428/2003-2022.05.0311.06.03  
18 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č . 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších prepisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5878/03-6216.05.0327.05.03  
17 Návrh zákona o probačných a mediačných úradníkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov 5090/03-6230.04.0323.05.03  
16 Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby „Rekonštrukcia objektu č. 20 Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov“ GR ZVJS-112/01-200330.04.0315.05.03  
15 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia 2073/2003-80089.04.035.05.03  
14 Návrh na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 6 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg, 8. 11. 1990 – ozn. č. 109/2002 Z.z.) 2208/2003-80083.04.0317.04.03  
13 Návrh na zrušenie úlohy B.5 a B.6 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1154 z 12. decembra 2001 k prioritným úlohám vlády Slovenskej republiky vyplývajúcim z Pravidelnej správy o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 13. nov 3964/2003-80082.04.0317.04.03  
12 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite. 2824/2003 – 5328.03.0315.04.03  
11 Správa o činnosti Agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2002. 3462/2003-A/440/200326.03.032.04.03  
10 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov. 3112/2003-5310.03.0328.03.03  
9 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 3113/2003-5310.03.0328.03.03  
8 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1760 /2003-5310.03.0328.03.03  
7 Návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 2904/2003-5310.03.0328.03.03  
6 Návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1856/2003-5310.03.0328.03.03  
5 Návrh opatrení na zefektívnenie obchodného registra 2428/2003-207.03.0317.03.03  
4 Návrh na zmenu spôsobu viazania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určeným uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 89 zo dňa 5. februára 2003 2158/2003-424.03.0310.03.03  
3 Návrh výnosu MS SR, ktorým sa mení výnos MS SR, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP 25 430/02-6225.02.0317.03.03  
2 Návrh zákona o Úrade špeciálnej prokuratúry a Špeciálnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23 111/02-6225.02.0314.03.03  
1 Legislatívny zámer opatrení v oblasti boja proti korupcii, ktoré vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády SR pre Ministerstvo spravodlivosti SR v trestnej oblasti 2077/03-6220.02.035.03.03  
51 Návrh výnosu MS SR, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justič-nej stráže 24 814/2002-6220.12.0210.01.03  
52 Správa o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR 18875/2002-5318.12.0227.12.02  
50 Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetvie 39 09 01 odhad hodnoty strojov a strojových zariadení 18875/2002-5310.12.0227.12.02  
49 Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a o zmene a doplnení Občianskeho súdneho poriadku 6970/2002-5310.12.0227.12.02  
48 Návrh na zrušenie úlohy B.2. písm. ba) uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 732 z 19. júla 1994 k návrhu Projektu a štatútu agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práv 22304/2002-A/1766/027.11.0228.11.02  
47 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 21 982/02-6224.10.0215.11.02  
46 Návrh ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 21 946/2002-6224.10.0215.11.02  
45 Návrh na ratifikáciu Občianskoprávneho dohovoru o korupcii 8870/99-820418.10.0212.11.02  
44 Správa o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci KOMANICKÝ v. Slovenská republika 2041/99-A/1491/0223.09.0230.09.02  
43 N á v r hpostupu na zabezpečenie prevodu správy nehnuteľného majetku štátu budovy na Bezručovej ulici č. 3, Bratislava v správe Fakultnej nemocnice s  poliklinikou akad. L. Dérera, Limbova ul. č. 5 Bratislava pre potreby Okresného súdu Bratislava I 17826/2002-443.09.029.09.02  
42 Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 100000 elektrotechnika silnoprúdová, odbore 110000 elektrotechnika slaboprúdová, odvetvie 110701 odhad hodnoty elektrickýc 17655/2002-533.09.0213.09.02  
41 Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 37 00 00 stavebníctvo, odvetvie 37 10 02 oceňovanie nehnuteľností 8848/2002-5326.08.0230.08.02  
40 Návrh na uzavretie Európskeho dohovoru o  dohľade  nad  podmienečne  odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi z 30. novembra 1964 9978/2002-810926.08.0211.09.02  
39 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení neskorších predpisov 9226/2002-5326.08.026.09.02  
38 Návrh nariadenia vlády SR o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky 15695/2002-532.08.028.08.02  
37 Návrh na zrušenie úlohy zaradenej v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky  na rok 2002 na mesiac december pod poradovým číslom 5 14196/2002-5322.07.027.08.02  
31 Návrh na začatie stavby "Rekonštrukcia a modernizácia objektov Okresného súdu Žilina" 11040/2002-4204.07.0212.07.02  
30 Správa o realizácii projektu „Súdny manažment“ a návrh ďalšieho postupu 1373/2002-903.07.0211.07.02  
29 SPRÁVA O ROZSUDKU EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA VO VECI KOMANICKÝ v. SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2041/99-A/878/200225.06.022.07.02  
28 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 10 075/2002-6224.06.0210.07.02  
27 Návrh na zrušenie úloh vyplývajúcich z bodov B.1 uznesenia vlády SR č. 431 z 16. mája 2001 5354/2002-5312.06.0224.06.02  
36 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov obvinených a odsúdených, výške a použití vreckového a úložného a poradí zrážok odsúdených, výkone rozhodnutia z 13 780/2002-6210.06.0226.07.02  
35 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určení výšky zvýšených nákladov výkonu väzby, škode na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výko 13 780/2002-6210.06.0226.07.02  
34 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.125/1994 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody 13 780/2002-6210.06.0226.07.02  
33 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.114/1994 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 13 780/2002-6210.06.0226.07.02  
32 Návrh nariadenia vlády SR o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným, výške peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a podmienkach jej poskytovania odsúdeným 13 779/2002-6210.06.0226.07.02  
26 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky 5354/2002-5329.05.0210.06.02  
13 Návrh na podpis a ratifikáciu Európskej dohody vzťahujúcej sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskym súdom pre ľudské práva Slovenskou republikou 11407/2001-820327.05.0230.05.02  
25 Návrh Trestného poriadku 9387/2002-6221.05.0217.06.02  
24 Návrh Trestného zákonu 9386/2002-6221.05.0217.06.02  
23 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 1193/2002-537.05.0214.05.02  
22 VÝNOS Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,  ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov, v znení výnosu Ministerstva spr 5353/2002-5330.04.0214.05.02  
21 SPRÁVA O ČINNOSTI AGENTA  PRE ZASTUPOVANIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KONANÍ PRED EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA ZA ROK 2001 4549/2002-A/383/200223.04.023.05.02  
20 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci 5396/2002-5323.04.0226.04.02  
19 Návrh na zrušenie úlohy č. 13 na mesiac september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002 6970/02-5523.04.0230.04.02  
18 Návrh na realizáciu projektu Slovenský exil 20. storočia 5481/2002-5312.04.0226.04.02  
17 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z.z. o poskytnutí jednorázového finančného príspevku príslušníkom československých a zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945 5815/2002-535.04.0212.04.02  
16 Návrh na zvýšenie finančných prostriedkov na rok 2002 pre kapitolu Ministerstva spravodlivosti SR - civilnej časti, potrebných na realizáciu súboru opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti terorizmu EÚ, Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN číslo 1373 4203/02-9025.03.0231.03.02  
15 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 3741/2002-5319.03.0228.03.02  
14 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. ... z ....   2002 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach 9743/1999-810911.03.0228.03.02  
9 Návrh na uzavretie Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980 8075/20018.03.0227.03.02  
11 Návrh na zmenu určenia orgánov podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 1723/2002-81108.03.0227.03.02  
12 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 2958/2002-531.03.0215.03.02  
10 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 964/2002-6213.02.0222.02.02  
8 Návrh zákona o dražbách 12836/2001-528.02.0225.02.02  
7 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva 808/2002-531.02.0215.02.02  
6 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 964/2002-6225.01.027.02.02  
5 Návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami 1003/2002-5324.01.028.02.02  
4 Správa o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR 809/2002-53021.01.0228.01.02  
3 Návrh výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 397/2002-6211.01.0228.01.02  
2 Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka 13102/2001-5210.01.0231.01.02  
1 Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 590 z 27. júna 2001, ktorým sa schváli Národný program rozvpja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života 2650/2001-527.01.0215.01.02