Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SR

 Obsah:

V oblasti legislatívy:

V trestnom konaní:

Vo vzťahu k súdom a sudcom:

Vo vzťahu k vzdelávaniu sudcov a prokurátorov:

Vo vzťahu k väzenstvu:

Vo vzťahu k probácii a mediácii:

Vo vzťahu k exekútorom:

Vo vzťahu k notárom:

Vo vzťahu k znalcom:

Vo vzťahu k advokátom:

V právnom styku s cudzinou (v trestnom konaní):

Ďalšie kompetencie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky:


V oblasti legislatívy:

 Ministerstvo spravodlivosti pripravuje a minister spravodlivosti predkladá vláde a Národnej rade Slovenskej republiky návrhy zákonov v oblastiach:

 • trestného práva hmotného a procesného,
 • občianskeho práva hmotného a procesného,
 • obchodného práva,
 • konkurzného práva,
 • rodinného práva,
 • organizácie súdov a prokuratúry,
 • väzenstva,
 • advokátskej, notárskej, exekútorskej a znaleckej činnosti

V trestnom konaní:

minister spravodlivosti

 • podáva sťažnosť pre porušenie zákona na Najvyšší súd, ako mimoriadny opravný prostriedok, proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon, ako i proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktoré bolo urobené na podklade chybného postupu konania,
 • v prípade pochybnosti podáva vyjadrenie k trestnoprávnej imunite v trestnom konaní; toto vyjadrenie je pre všetky orgány činné v trestnom konaní záväzné,
 • dáva súhlas na uzavretie dohody o vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu,
 • zabezpečuje prezidentovi republiky podklady v konaní o udelenie milosti, a v tomto konaní zabezpečuje nariadenia prezidenta republiky,
 • na základe poverenia predsedu vlády kontrasignuje rozhodnutie prezidenta republiky o udelení amnestie

Vo vzťahu k súdom a sudcom:

Ministerstvo spravodlivosti

 • vykonáva štátnu správu súdov,
 • je zodpovedné za vytváranie podmienok pre riadny výkon súdnictva najmä po stránke personálnej, organizačnej, hospodárskej, finančnej a odbornej

minister spravodlivosti

 • určuje počet sudcov a počet voľných miest sudcov na jednotlivých súdoch; u vojenských súdov po dohode s ministrom obrany,
 • vymenúva zo sudcov predsedov a podpredsedov krajských súdov, predsedu a podpredsedu Špeciálneho súdu, ako aj predsedov a podpredsedov okresných súdov,
 • predkladá Súdnej rade návrhy na pridelenie sudcu na výkon funkcie na určitý súd,
 • rozhoduje o stáži sudcu,
 • je oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi,
 • je oprávnený rozhodnúť o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ktorý je stíhaný za úmyselný trestný čin alebo proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu,
 • je oprávnený preskúmať úplnosť písomného vyhlásenia a majetkového priznania sudcu a v prípade potreby má právo vyzvať sudcu, aby ich v lehote najviac 30 dní v potrebnom rozsahu spresnil alebo doplnil,
 • navrhuje Súdnej rade jednu tretinu kandidátov na sudcov disciplinárnych senátov,
 • je oprávnený navrhnúť Súdnej rade kandidátov na predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu a návrh na voľbu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch

Súdna rada po dohode s ministrom spravodlivosti

 • schvaľuje zásady výberového konania na obsadenie voľného miesta sudcu, funkčného postupu sudcov na súd vyššieho stupňa a na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,
 • schvaľuje zásady hodnotenia sudcov,
 • schvaľuje zásady výberového konania na funkcie predsedu okresného súdu, predsedu krajského súdu, predsedu Špeciálneho súdu, podpredsedu okresného súdu, podpredsedu krajského súdu a podpredsedu Špeciálneho súdu,
 • schvaľuje zásady sudcovskej etiky,
 • určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov a prokurátorov

Vo vzťahu k vzdelávaniu sudcov a prokurátorov:

 minister spravodlivosti

 • vymenúva piatich členov Rady Justičnej akadémie, z ktorých dvaja musia byť sudcami a dvaja prokurátormi,
 • vymenúva na návrh Rady Justičnej akadémie riaditeľa Justičnej akadémie,
 • vymenúva a odvoláva predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie na justičné skúšky justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry

Vo vzťahu k väzenstvu:

Ministerstvo spravodlivosti

 • zriaďuje a zrušuje ústavy na výkon väzby a ústavy na výkon trestu odňatia slobody

 minister spravodlivosti

 • je nadriadený Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako ozbrojenému zboru, ktorý plní úlohy na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody a ochrany poriadku a bezpečnosti v objektoch súdov a prokuratúr,
 • vymenúva a odvoláva z funkcie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže a jeho námestníkov, ktorí za svoju činnosť zodpovedajú ministrovi,
 • zriaďuje znak a zástavu Zboru väzenskej a justičnej stráže

Vo vzťahu k probácii a mediácii:

Ministerstvo spravodlivosti

 • vedie zoznam mediátorov, register mediačných centier a register vzdelávacích inštitúcií pre mediáciu v civilnej oblasti,
 • koncepčne a metodicky riadi a usmerňuje výkon probácie a mediácie v trestnej oblasti

minister spravodlivosti

 • zriaďuje Radu pre probáciu a mediáciu zloženú zo sudcov, z prokurátorov a z probačných a mediačných úradníkov a vydáva jej štatút

Vo vzťahu k exekútorom:

Ministerstvo spravodlivosti

 • vykonáva štátny dohľad nad činnosťou exekútorov a Slovenskej komory exekútorov

minister spravodlivosti

 • vymenúva a odvoláva exekútorov, prijíma ich sľub,
 • rozhoduje o zbavení exekútora povinnosti mlčanlivosti,
 • vymenúva a odvoláva dvoch z jedenástich členov prezídia komory,
 • je oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči exekútorovi,
 • je oprávnený pozastaviť exekútorovi výkon exekútorského úradu, ak bolo proti nemu začaté trestné konanie za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s exekučnou činnosťou; rovnako môže pozastaviť exekútorovi výkon exekútorského úradu, ak bolo proti nemu začaté disciplinárne konanie za závažné disciplinárne previnenie, a to až do právoplatnosti rozhodnutia

Vo vzťahu k notárom:

Ministerstvo spravodlivosti

 • vykonáva štátny dohľad nad činnosťou notárov a Notárskej komory,
 • vydáva všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanovuje výšku odmeny notárov

minister spravodlivosti

 • vymenúva a odvoláva notárov, prijíma ich sľub,
 • určuje počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú zmenu,
 • rozhoduje o zbavení notára povinnosti mlčanlivosti,
 • je oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči notárovi,
 • je oprávnený pozastaviť notárovi výkon notárskeho úradu, ak bolo proti nemu začaté trestné konanie za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s notárskou činnosťou

Vo vzťahu k znalcom:

Ministerstvo spravodlivosti

 • vedie zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • zapisuje do zoznamu znalecké a tlmočnícke ústavy,
 • určuje rozsah, zabezpečuje vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

minister spravodlivosti

 • zbavuje znalca, tlmočníka alebo prekladateľa povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom  činnosti,
 • prijíma sľub znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Vo vzťahu k advokátom:

Ministerstvo spravodlivosti

 • vydáva všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanovuje výšku odmeny advokátov,
 • posudzuje splnenie podmienky reciprocity pri zápise zahraničného advokáta do zoznamu zahraničných advokátov

minister spravodlivosti

 •  je oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči advokátovi

V právnom styku s cudzinou (v trestnom konaní):

minister spravodlivosti

 • rozhoduje o povolení vydať osobu do cudziny na trestné konanie alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo ochranného opatrenia,
 • povoľuje dočasné odovzdanie vyžiadanej osoby do iného štátu na vykonanie nevyhnutných procesných úkonov,
 • je oprávnený upustiť od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak povolil vydanie odsúdeného do cudziny,
 • je oprávnený podať odvolanie proti rozsudku o uznaní cudzieho rozhodnutia,
 • rozhoduje o žiadosti iného členského štátu o súhlas s prevozom územím Slovenskej republiky,
 • rozhoduje o strete európskeho zatýkacieho rozkazu členského štátu a žiadosti o vydanie tretieho štátu alebo iného členského štátu týkajúcej sa tej istej osoby,
 • rozhoduje o odklade realizácie európskeho zatýkacieho rozkazu,
 • vyžiadava obvinené osoby z cudziny za účelom ich trestného stíhania alebo výkonu trestu odňatia slobody, alebo ochranného opatrenia,
 • žiada cudzie orgány o predbežnú väzbu obvinených ak vec neznesie odklad,
 • udeľuje súhlas na výkon cudzích rozhodnutí v Slovenskej republike,
 • udeľuje súhlas s prevzatím odsúdených osôb z cudziny na územie Slovenskej republiky,
 • rozhoduje o podaní žiadosti o odovzdanie trestného konania do cudziny, 
 • zabezpečuje dočasné odovzdanie osoby na územie Slovenskej republiky, ktorej účasť je potrebná na účely dokazovania a táto osoba je v cudzine vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody

 

Ďalšie kompetencie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti

 • zastupuje vládu Slovenskej republiky v konaní pred Ústavným súdom,
 • zastupuje Slovenskú republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva a v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev,
 • zabezpečuje vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníka,
 • zabezpečuje Úradný vestník Európskej únie pre zákonom stanovené subjekty,
 • zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste,
 • vydáva vyhlásenia o vzájomnosti zo strany cudzieho štátu v konaniach s medzinárodným prvkom a osvedčenia o práve platnom v SR a vykonáva vyššie overovanie verejných listín

minister spravodlivosti

 • vymenúva a odvoláva zástupcu SR pre Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu a zástupcu SR v konaní pred súdmi Európskej únie.
 • vymenúva a odvoláva národného člena Eurojustu a po prerokovaní s generálnym prokurátorom vymedzuje mandát národného člena; vymenúva a odvoláva národných spravodajcov Eurojustu, z ktorých jeden je prokurátor určený výhradne pre záležitosti terorizmu z Úradu špeciálnej prokuratúry.

Aktualizované:  22.11.2004

Na začiatok stránky
Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov