Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Najčastejšie kladené otázky

OBSAH:

Ako sa môžem stať znalcom?

Ako sa môžem stať prekladateľom?

sa stanem tlmočníkom?

Aký je rozdiel medzi tlmočníckou a prekladateľskou činnosťou

Čo je to odborná skúška?

    Odborná skúška znalca

    Odborná skúška tlmočníka

    Odborná skúška prekladateľa

Čo je to odborné minimum?

Kto môže byť znaleckou organizáciou?

Kto môže byť zapísaný ak znalecký ústav?

Aké je poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov:

Aké sú poplatky za zápis do zoznamu znalcov:

Aké ústavy organizujú odborné minimum?

Aké lehoty viažu znalcov a tlmočníkov zapísaných v zmysle starej právnej úpravy?.

Ako podať sťažnosť na znalca, tlmočníka a prekladateľa?

Aké právne predpisy upravujú činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov?

Aká je pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom?

Ako vyzerá preukaz znalca, tlmočníka a prekladateľa?

Kde a ako sa dá nahliadnuť do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov?


Ako sa môžem stať znalcom?

Znalcom sa môže stať každá osoba, ktorá o to požiada Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a v žiadosti zdokladuje splnenie podmienok vymedzených v § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch:

a)   je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

b)   je bezúhonná,

c)   získala vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,

d)    skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej len odborné minimum),

e)   vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov,

f)   zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len odborná skúška ),

g)    úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je takéto vzdelávanie ustanovené vykonávacím predpisom [§ 33 ods. 1 písm. b)],

h)    má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,

i)     nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d) alebo ktorej nebol uložený zákaz výkonu činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. c),

g)    zložila sľub.

Ako sa môžem stať prekladateľom?

Prekladateľom sa môže stať každá osoba, ktorá o to požiada Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a v žiadosti zdokladuje splnenie podmienok vymedzených v § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch:

a)    je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

b)    je bezúhonná,

c)    získala vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,

d)    skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej len odborné minimum),

e)    vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov,

f)     zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len odborná skúška ),

g)    úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je takéto vzdelávanie ustanovené vykonávacím predpisom [§ 33 ods. 1 písm. b)],

h)    má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,

i)     nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d) alebo ktorej nebol uložený zákaz výkonu činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. c),

g)    zložila sľub.

Ako sa stanem tlmočníkom?

Tlmočníkom sa môže stať každá osoba, ktorá o to požiada Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a v žiadosti zdokladuje splnenie podmienok vymedzených v § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch:

a)    je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

b)    je bezúhonná,

c)    získala vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,

d)    skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej len odborné minimum),

e)    vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov,

f)     zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len odborná skúška ),

g)    úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je takéto vzdelávanie ustanovené vykonávacím predpisom [§ 33 ods. 1 písm. b)],

h)    má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,

i)     nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d) alebo ktorej nebol uložený zákaz výkonu činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. c),

g)    zložila sľub.

Aký je rozdiel medzi tlmočníckou a prekladateľskou činnosťou

Pod tlmočníckou činnosťou rozumieme (v zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch):

(1)  Tlmočnícka činnosť ješpecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomtozákone tlmočníkmi pre potreby zadávateľa. Úkonom tlmočníckej činnosti je najmätlmočenie.

(2)  Tlmočník vykonávatlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho odbornéhovzdelania, špecifických schopností, zručností, skúseností, jazykovýchprostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok; výsledok tejto činnosti jeurčený najmä na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používaniarôznych jazykov a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimiodlišné jazyky.

(3)   Tlmočník je aj

a)     tlmočník posunkovej reči nepočujúcich, 13)

b)     artikulačný tlmočník,ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúsenostíumožňuje za upravených podmienok jednosmernú alebo obojsmernú komunikáciu presluchovo postihnutú osobu, ktorá neovláda posunkovú reč a nepočuje hovorenú reč,a

c)     tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý využívaním svojich špecifických schopností,zručností a skúseností umožňuje komunikáciu s osobou, ktorá má kombinovanépostihnutie zraku a sluchu.

Pod prekladateľskou činnosťou sa rozumie:

(1) Prekladateľská činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienokustanovených v tomto zákone prekladateľmi pre potreby zadávateľa. Úkonomprekladateľskej činnosti je najmä preklad.

 

(2) Prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykovýchschopností, ďalších špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykovýchprostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok.

Čo je to odborná skúška?

Podrobnosti o rozsahu a obsahu odbornej skúšky upravuje § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch) nasledovne:

(1)Účelom odbornej skúšky je zistiť, či žiadateľ má potrebné vedomosti a je dostatočne prakticky pripravený na riadny výkon znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti.

(2) Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvom poverený znalecký ústav, alebo tlmočnícky ústav, alebo iná právnická osoba (ďalej len organizátor skúšky).

(3) Písomná prihláška na odbornú skúšku, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, adresu zamestnávateľa, odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonaťodbornú skúšku, sa podáva na ministerstvo.

(4) Ministerstvo na základe počtu písomných prihlášok po dohode s organizátorom skúšky určuje termín odbornej skúšky. V každom odbore a odvetví sa uskutoční najmenej jedna odborná skúška v kalendárnom roku.

(5) Organizátor skúšky zašle žiadateľovi pozvánku na odbornú skúšku najneskôr osem týždňov pred termínom odbornej skúšky. Súčasťou pozvánky na odbornú skúšku je zoznam základných okruhov otázok na odbornú skúšku. Náklady na vykonanie odbornej skúšky uhrádza žiadateľ.

(6) Odborná skúška žiadateľa o znaleckú činnosť sa vykonáva v štátnom jazyku. Ak žiadateľ v písomnej prihláške  podľa odseku 3 vyhlási, že štátny jazyk neovláda, organizátor mu povolí vykonanie odbornej skúšky v jednom z oficiálnych jazykov členských štátov Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Odbornáskúška žiadateľa o tlmočnícku činnosť a prekladateľskú činnosť sa vykoná v príslušných jazykoch.

(7) Odbornú skúšku vykoná žiadateľ pred skúšobnou komisiou zloženou z troch členov. Predsedu a ďalších členovskúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len minister ). Členom komisie je vždy jeden zástupca ministerstva. Predsedom komisie môže byť len znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška. Ak členom komisie nie je žiadny znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška, z dôvodov uvedených v odseku 9, predsedom komisie môže byť aj iná osoba, ktorá svojím vzdelaním a praxou garantuje kvalifikované vykonanie odbornej skúšky v danom odbore alebo odvetví.

(8) Členom skúšobnej komisie pre odbornú skúšku z odborov uvedených v prílohe č. 1 môže byť iba ten, kto je zapísanýv zozname členov skúšobnej komisie. Zoznam členov skúšobnej komisie zostavuje ministerstvo na základe písomného rozhodnutia o zápise člena skúšobnej komisie do zoznamu členov skúšobnej komisie alebo o jeho vyčiarknutí tak, aby obsahoval dostatočný počet osôb na účely zostavovania skúšobných komisií pre každý odbor a každé odvetvie. Do zoznamu členov skúšobnej komisie sa môžu zapísať okrem znalcov, tlmočníkov a prekladateľov aj iné osoby, ktoré svojím vzdelaním a praxou garantujú kvalifikované vykonanie odbornej skúšky v danom odbore alebo odvetví.

(9) Minister môže vymenovať za člena skúšobnej komisie pre odbornú skúšku z iných odborov, ako sú uvedené v prílohe č. 1, aj inú fyzickú osobu s jej písomným súhlasom a s príslušným vzdelaním a praxou v danom odbore alebo odvetví, ktoré garantujú kvalifikované vykonanie odbornej skúšky, ak v danom odbore alebo odvetví nie je zapísaných v zozname potrebný počet osôb alebo ak nesúhlasí so zapísaním do zoznamu členov skúšobnej komisie.

(10) Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná komisia sa uznáša na výsledku písomnej časti a ústnej časti skúšky väčšinou hlasov. Člen skúšobnej komisie sa nesmie zdržať hlasovania.

(11) Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami

a) vyhovel,

b) nevyhovel.

(12) Organizátor skúšky vydá žiadateľovi o výsledku odbornej skúšky písomný doklad.

(13) Žiadateľ, ktorého odborná skúška bola hodnotená klasifikačným stupňom nevyhovel, je oprávnený vykonať opravnú odbornú skúšku z toho istého odboru alebo odvetvia najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jej vykonania.

(14) V odbore zdravotníctvo a farmácia odbornú skúšku nahrádza špecializačná skúška na akreditovanej vzdelávacej inštitúcii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a minimálne sedemročná prax absolventa lekárskej fakulty v požadovanom odvetví v súlade s § 5 a 33 ods. 1 písm. b) zákona.

Odborná skúška znalca

(1) Odborná skúška znalca sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa skladá z desiatich otázok z teórie a zo znaleckého posudku. Otázkami z teórie sa preukazuje najmä znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu znaleckej činnosti a znalosť odborných predpisov v danom odbore a odvetví. Znaleckým posudkom sa preukazuje najmä aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri vypracovaní úkonov znaleckej činnosti v danom odbore a odvetví a odborné vedomosti na konkrétnom prípade.

(2) Správna odpoveď na každú otázku z teórie sa hodnotí jedným bodom a správne vypracovaný znalecký posudok sa hodnotí najviac 15 bodmi. Na zúčastnenie sa na ústnej časti odbornej skúšky je potrebné získať minimálne 20 bodov, z toho aspoň 12 bodov za znalecký posudok. Žiadateľ, ktorý nezíska minimálny počet bodov, nemá právo zúčastniť sa na ústnej časti odbornej skúšky.

(3) Na ústnej časti odbornej skúšky sa u žiadateľa pohovorom preukazuje najmä jeho doterajšie odborné pôsobenie z hľadiska praktických skúseností a osobné predpoklady na výkon znaleckej činnosti.

Odborná skúška tlmočníka

(1) Odborná skúška tlmočníka sa skladá zo štyroch častí.

(2) V prvej časti žiadateľ dialógom s členmi skúšobnej komisie preukazuje schopnosť komunikácie v prvom jazyku a v druhej časti schopnosť komunikácie v druhom jazyku.

(3) V tretej časti žiadateľ preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z prvého jazyka do druhého jazyka a v štvrtej časti preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z druhého jazyka do prvého jazyka.

(4) Za každú časť podľa odseku 2 možno získať tri body a za každú časť podľa odseku 3 možno získať osem bodov. Na úspešné vykonanie odbornej skúšky musí uchádzač získať minimálne 18 bodov; z toho minimálne šesť bodov za každú časť podľa odseku 4.

(5) Odborná skúška pre tlmočníka posunkovej reči nepočujúcich, tlmočníka pre hluchoslepé osoby a artikulačného tlmočníka sa skladá len z častí uvedených v odseku 3. Na úspešné vykonanie odbornej skúšky musí uchádzač získať minimálne 12 bodov. Odborná skúška artikulačného tlmočníka pozostáva z preukázania schopnosti sprostredkovať komunikáciu so zdravotne postihnutou osobou pomocou zvýraznenej artikulácie hovoreného slovenského jazyka a ďalších pomocných prostriedkov.

Odborná skúška prekladateľa

(1) Odborná skúška prekladateľa sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.

(2) Písomná časť sa delí na preklad

a) z prvého jazyka do druhého jazyka a

b) z druhého jazyka do prvého jazyka.

(3) V ústnej časti žiadateľ odôvodňuje použitý spôsob postupu pri preklade.

(4) Za každý preklad podľa odseku 2 písm. a) a b) možno získať desať bodov. Na úspešné vykonanie skúšky musí uchádzač získať minimálne 18 bodov, z toho minimálne osem bodov za každý preklad.

Čo je to odborné minimum?

(1) Účelom odborného minima je získanie základných znalostí potrebných na výkonznaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti

(2) Odborné minimum zabezpečujú znalecké ústavy a tlmočnícke ústavy na základepoverenia ministerstvom.

(3) Rozsah odborného minima je najmenej 30 hodín. Obsahom odborného minima súnajmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti,tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti,vedenie denníka, ako aj forma a obsah znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonualebo prekladateľského úkonu.

(4) Študijný program odborného minima schvaľuje ministerstvo.

(5) Odborné minimum sa ukončuje vykonaním písomnej skúšky a ústnej skúšky.

(6) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami

a) vyhovel,

b) nevyhovel.

(7) Znalecký ústav alebo tlmočnícky ústav vydá žiadateľovi písomný doklad o výsledku skúšky.

Kto môže byť znaleckou organizáciou?

Ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis právnickú osobu ako znaleckú organizáciu, ak

a)    je špecializovaná na výkon znaleckej činnosti v odbore alebo v odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,

b)    aspoň traja jej spoločníci, členovia, štátni zamestnanci alebo zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom na neurčitý čas sú znalcami zapísanými v príslušnom odbore a nie sú spoločníkmi, členmi alebo zamestnancami inej právnickej osoby zapísanej v zozname,

c)    určila zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti; táto osoba musí byť zapísaná v zozname ako znalec a zároveň musí byť jej spoločníkom, členom, štátnym zamestnancom, štatutárnym orgánom alebo členom jeho štatutárneho orgánu,

d)    má materiálne vybavenie postačujúce na výkon znaleckej činnosti,

e)    nebola v posledných troch rokoch vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d).

Kto môže byť zapísaný ak znalecký ústav?

Ministerstvo zapíše právnickú osobu do zoznamu ako znalecký ústav do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti, ak

a)    spĺňa predpoklady uvedené v § 6 ods. 1

b)    je akreditovaná na poskytovanie ďalšieho vzdelávania podľa osobitného zákona,

c)    zodpovedná osoba za výkon znaleckej činnosti získala v príslušnom odbore vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul11) a

d)    vykonáva výskum a vývoj podľa osobitného predpisu.12)

Aké je poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov:

(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti; svoje poistenie je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný ministerstvu na požiadanie preukázať.

(2) Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať počas celého výkonu činnosti.

(3) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške

a) 1 000 000 Sk, ak ide o znalca,

b) 100 000 Sk, ak ide o tlmočníka alebo prekladateľa.

Aké sú poplatky za zápis do zoznamu znalcov:

V zmysle novej právnej úpravy je poplatok za zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 5 000 Sk a poplatok  za výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, za každú stranu 50 Sk.

Poplatok za zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov bude možné uhrádzať na účet MS SR, číslo účtu 7000144137/8180, variabilný symbol 38220041.

Poplatok  za výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov aprekladateľov bude možné uhrádzať na  účet MS SR číslo účtu 7000144137/8180, variabilný symbol 38220042.

Aké ústavy organizujú odborné minimum?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 Vyhlášky MS SR č.490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcov, tlmočníkov a prekladateľov schválilo študijné programy odborného minima:

·       Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina,

·       Ekonomickej univerzity v Bratislave, pracovisko Inštitút ekonomického znalectva a expertíz pri Centre Ďalšieho vzdelávania,

Palisády 22, 811 06 Bratislava,

·       Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava,

·       Znaleckého ústavu elektrotechniky a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1 a

·       Tlmočníckeho ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, Štefánikova 67, 949 74 Nitra.

Na uvedené ústavy je možné sa obrátiť so žiadosťou o absolvovanie odborného minima.

Aké lehoty viažu znalcov a tlmočníkov zapísaných v zmysle starej právnej úpravy?

Informácie pre znalcov, prekladateľov a tlmočníkov už zapísaných do zoznamu podľa starej právnej úpravy:

(1) Znalci a tlmočníci, ktorí sú vymenovaní ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ústavy a iné pracoviská zapísané v zozname podľa doterajších predpisov, sa považujú za znalcov- fyzické osoby, znalecké organizácie alebo tlmočníkov podľa tohto zákona.

(2) Ministerstvo zapíše tlmočníkov podľa odseku 1 do zoznamu aj ako prekladateľov na základe ich písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť možno podať do 28. februára 2005 a musí obsahovať údaje podľa § 5 ods. 2.

(3) Znalci-fyzické osoby, znalecké organizácie, tlmočníci a prekladatelia podľa odsekov 1 a 2 sú povinní ministerstvu

a) do 28. februára 2005

1.     preukázať splnenie podmienky bezúhonnosti,

2.     predložiť doklad o zaplatení správneho poplatku za zápis do zoznamu,

3.     predložiť úradne osvedčenú kópiu zmluvy o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti,

4.     nahlásiť údaje, ktoré sa zapisujú do zoznamu,

b) do 31. augusta 2007 preukázať splnenie podmienky odborného minima, odbornej skúšky a špecializovaného vzdelávania podľa tohto zákona.

(4) Ministerstvo rozhodne o vyčiarknutí znalca-fyzickej osoby, znaleckejorganizácie, tlmočníka alebo prekladateľa podľa odsekov 1 a 2 zo zoznamunajneskôr do 28. februára 2006, ak nesplní podmienky uvedené v odseku 3 písm.a), alebo do 31. augusta 2008, ak nesplní podmienky uvedené v odseku 3 písm.b).

Ako podať sťažnosť na znalca, tlmočníka a prekladateľa?

Ministerstvo vybavuje sťažnosti na znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pri výkone znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti okrem sťažností na ich postup v konaní.

Obsahovými náležitosťami sťažnosti sú:

 • číslo konania, v rámci ktorého bol znalecký posudok podaný, resp. vykonaná tlmočnícka alebo prekladateľská činnosť,
 • účel znaleckého posudku,
 • krstné meno a priezvisko znalca, na ktorého je sťažnosť podaná,
 • číslo znaleckého posudku,
 • dôvody sťažnosti.

Aké právne predpisy upravujú činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov?

 • zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 • vyhláška č. 490/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z. z. o znalcoch., tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
 • vyhláška č. 492/2004 Z .z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Tieto právne predpisy sú na stránkach MS SR – JASPI

Aká je pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom?

Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečuje vzdelávanie, overovanie odbornej spôsobilosti a vykonáva  dohľad vo vzťahu k znalcom, tlmočníkom a prekladateľom a to:

 • sledovaním dodržiavania zákonnosti a správnosti postupu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a preskúmavaním podnetov na postup pri výkone tejto činnosti,
 • kontrolou denníkov,
 • kontrolou sústavného vzdelávania a zvyšovania odbornej kvalifikácie a
 • kontrolou plnenia povinností znaleckých ústavov a tlmočníckych ústavov uložených zákonom č. 382/2004 Z. z.

 

V spolupráci a prostredníctvom znaleckých ústavov a tlmočníckych ústavov ministerstvo spravodlivosti zabezpečuje:

 • špecializované vzdelávanie formou ďalšieho vzdelávania,
 • získanie odborného minima a
 • overenie odbornej spôsobilosti.

 

Znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi zapísanému v zozname vydáva ministerstvo spravodlivosti písomné osvedčenie o výsledku overenia odbornej spôsobilosti. Zároveň ministerstvo vybavuje sťažnosti na znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pri výkone znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti okrem sťažností na ich postup v konaní.

 

Ako vyzerá preukaz znalca, tlmočníka a prekladateľa?

Vzor preukazu a úradnej pečiatky znalca-fyzickej osoby
Vzor preukazu a úradnej pečiatky znalca-právnickej osoby
Vzor preukazu a úradnej pečiatky znaleckého ústavu
Vzor preukazu a úradnej pečiatky prekladateľa
Vzor preukazu a úradnej pečiatky tlmočníka

Kde a ako sa dá nahliadnuť do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov?

(1) Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len zoznam ) vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo )v elektronickej forme.

 

(2) Ministerstvo zabezpečí sprístupnenie zoznamu verejnosti prostredníctvom elektronických zariadení na doméne1) ministerstva a jeho aktualizáciu súčasne s vykonanými zmenami v zozname. Elektronická forma zoznamu umožňuje vyhľadávanie podľa odborov a odvetví, ako aj podľa osôb zapísaných v zozname.

 

(3) Odbory aodvetvia sú zoradené podľa abecedného poradia; každý odbor a odvetvie sú označenéšesťmiestnym číselným kódom.

 

(4) Znalci,tlmočníci a prekladatelia sa zapisujú do zoznamu v abecednom poradí.

 

(5) Oddiel zápisu znalcov sa člení na časť na zápis

a) znalcov,ktorí vykonávajú činnosť ako fyzické osoby,

b) znalcov,ktorí vykonávajú činnosť ako právnické osoby ako znalecké organizácie,

c) znaleckýchústavov.

 

(6) Kontaktný údaj je najmä údaj o telefónnom čísle alebo adrese elektronickej pošty, alebo iný údaj, ktorý slúži na okamžité zastihnutie znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.

 

(7) Do zoznamusa vyznačí aj nariadenie absolvovať osobitné vzdelávanie podľa § 13.Ministerstvo vymaže zo zoznamu nariadenie osobitného vzdelávania po jehoabsolvovaní; absolvovanie sa preukazuje písomným potvrdením.

 

(8) Rozdelenie zoznamu na odbory a odvetvia určuje ministerstvo inštrukciou ministerstva.Ministerstvo vykoná zmenu zoznamu pridaním nových odborov a odvetví na základepísomnej požiadavky aspoň troch súdov alebo orgánov verejnej moci, alebo zvlastného podnetu; rovnako postupuje aj pri zrušení odborov alebo odvetví.

 

(9) Písomná požiadavka súdov alebo iných orgánov verejnej moci na vznik alebo zrušenie odborov alebo odvetví podľa odseku 8 obsahuje

a) názov a sídlosúdu alebo iného orgánu verejnej moci,

b) názov odborualebo odvetvia, ktorý má vzniknúť alebo sa zrušiť,

c) dátumpožadovaného vzniku alebo zániku odboru alebo odvetvia a

d) odôvodnenie.

 

(10)Ministerstvo vymedzí pri vzniku nových odborov alebo odvetví v zozname rozsahich pôsobnosti tak, aby znalci, tlmočníci a prekladatelia pri výkone svojejčinnosti nezasahovali do iného odboru alebo odvetvia.

 

(11) Ministerstvo zasiela zoznam v listinnej forme a elektronickej forme po vzniku alebo zániku odborov alebo odvetví podľa odseku 8 súdom a prokuratúram.


tento dokument na stiahnutie Stiahnutie dokumentu

Na začiatok stránky
Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov