Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Súdni exekútori - zmeny v rokoch 2004-2010

Súdni exekútori - zmeny v roku 2011

 

Aktualizované 28.12.2010

Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor - zmena sídla exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že súdny exekútor Mgr. Bernard Janík zmení od 1. januára 2011 sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Jána Reka 13, 010 01 Žilina na nové: Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina.

Vymenovanie súdnych exekútorov

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky vymenovala s účinnosťou od 15. decembra 2010 nasledovných súdnych exekútorov:

 1. JUDr. Zuzanu Borárosovú do Exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Štefanovičova č. 8.
 2. JUDr. Luciu Ďuricovú do Exekútorského úradu so sídlom v Čadci, Potočná č. 8.
 3. JUDr. Stacha Chladného do Exekútorského úradu so sídlom v Banskej Bystrici, Hurbanova č. 14/A.
 4. Mgr. Mariána Janeca do Exekútorského úradu so sídlom v Žiline, Sad SNP č. 666/12.
 5. JUDr. Ivanu Kapronczai do Exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Palkovičova č. 3.
 6. Mgr. Dušana Sopka do Exekútorského úradu so sídlom vo Svite, Okružná č. 17.
 7. JUDr. Denisu Uhríkovú do Exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Tomášikova č. 5/A.

Menovaní súdni exekútori zložili sľub 15. decembra 2010.
K dnešnému dňu bude v Slovenskej republike pôsobiť 294 súdnych exekútorov.

Oznam

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Erika Beňová, údna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Dlhý rad 7, 085 01 Bardejov na nové: Českej Lípy 41, 085 01 Bardejov,
 • JUDr. Juraj Sabol, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice na nové: Svätoplukova 6, 040 01 Košice.

JUDr. Anna Drobná, súdna exekútorka - odvolanie z funkcie súdnej exekútorky

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti odvolala JUDr. Annu Drobnú z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Trenčianska č. 53/A. Výkon funkcie súdnej exekútorky zanikol uplynutím 3. novembra 2010.

Zároveň Vám oznamujeme, že Slovenská komora exekútorov od 4. novembra 2010 ustanovila JUDr. Tomáša Peltznera, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Radlinského č. 27/B za náhradníka menovanej.


Mgr. Peter Michalík, súdny exekútor - odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti odvolala Mgr. Petra Michalíka z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Dolnom Kubíne, Ul. Radlinského č. 1727/49. Výkon funkcie súdneho exekútora zanikol uplynutím 13.10.2010.


Oznámenie Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Ivan Polák, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Štúrova 4A, 909 01 Skalica na nové: Mazúrova 2, 909 01 Skalica. Zároveň zmenil telefónne číslo exekútorského úradu z pôvodného: 034/6644207 na nové:034/6967519.
 • JUDr. Pavel Adamík, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Kupeckého 8, Bratislava na nové: Tomášikova ul. 50A, 831 04 Bratislava.
 • JUDr. Klaudia Gilániová, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Ulica Ľ. Štúra 12, Michalovce na nové: Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce.
 • JUDr. Andrea Cimmermanová, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Hviezdoslavova 43, 960 01 Zvolen na nové: Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen.
 • JUDr. Bronislava Pračková, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Ulica Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom na nové: Ulica Cyrila a Metoda 22, 965 01 Žiar nad Hronom.

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 •  JUDr. Rudolf Krutý, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava na nové: Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava.
 • JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Mlynská 1, 934 01 Levice na nové: ČSA 10, 934 01 Levice, e-mailová adresa: urad@fogta.sk, telefónne číslo: 0917/748 576.

Vymenovanie súdnych exekútorov

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky vymenovala s účinnosťou od 3. septembra 2010 nasledovných súdnych exekútorov:

 1. Mgr. Dušana Čerešňu do Exekútorského úradu so sídlom v Trnave, Ul. Andreja Hlinku č. 3858/1.
 2. JUDr. Huga Hýbala do Exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Sedmokrásková č. 6.
 3. Mgr. Petra Michalíka do Exekútorského úradu so sídlom v Dolnom Kubíne, Ul. Radlinského č. 1727/49.
 4. JUDr. Paulu Pelánekovú do Exekútorského úradu so sídlom v Leviciach, Vojenská ulica č. 4.
 5. JUDr. Lenku Borovskú do Exekútorského úradu so sídlom v Košiciach, Kováčska č. 32.

Menovaní súdni exekútori zložili sľub 3. septembra 2010.

K dnešnému dňu bude v Slovenskej republike pôsobiť 289 súdnych exekútorov.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že JUDr. Dušan Sopko súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad na nové: Hraničná 12, 058 01 Poprad.

JUDr. Martin Fekiač, súdny exekútor - ustanovenie náhradníka

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 9. júna 2010 ustanovila JUDr. Denisu Regináčovú Mihalovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Moyzesova 34 za náhradníka súdneho exekútora JUDr. Martina Fekiača, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Nábělkova 1, ktorý bol odvolaný z funkcie súdneho exekútora.


JUDr. Denisa Mihalová, súdna exekútorka – zmena priezviska

Oznamujeme Vám, že JUDr. Denisa Mihalová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Moyzesova 34 zmenila priezvisko na „Regináčová Mihalová“.


JUDr. Martin Fekiač, súdny exekútor - odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti odvolala JUDr. Martina Fekiača z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Nábělkova 1. Výkon funkcie súdneho exekútora zaniká uplynutím 4. júna 2010.


Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • Mgr. Helena Kríková súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Nábrežie sv. Cyrila 47, Prievidza na nové: Košovská cesta 1, Prievidza, telefónne číslo: 0905/390 718.
 • Mgr. Anna Michnicová súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Záhradnícka 60, Bratislava na nové: Sartorisova 21, Bratislava.

Vymenovanie súdnych exekútorov

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky vymenovala s účinnosťou od 3. mája 2010 nasledovné súdne exekútorky:

 • JUDr. Natáliu Ďurákovú do Exekútorského úradu so sídlom v Topoľčanoch, Nám. M. R. Štefánika č. 3.
 • JUDr. Klaudiu Gilániovú do Exekútorského úradu so sídlom v Michalovciach, Ul. Ľ. Štúra č. 12.

Menované súdne exekútorky zložili sľub 3. mája 2010.

K dnešnému dňu bude v Slovenskej republike pôsobiť 285 súdnych exekútorov.


JUDr. Ladislav Bezaniuk, súdny exekútor - odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti odvolala JUDr. Ladislava Bezaniuka z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bardejove, Kutuzovova 34. Výkon funkcie súdneho exekútora zanikol uplynutím 31. marca 2010.
Zároveň Vám oznamujeme, že Slovenská komora exekútorov od 21. apríla 2010 ustanovila JUDr. Eriku Beňovú, súdnu exekútorku so sídlom v Bardejove, Dlhý rad 7 za náhradníka menovaného.


JUDr. Erika Beňová, súdna exekútorka - zmena sídla exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že súdna exekútorka JUDr. Erika Beňová zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Kellerova ul. č. 1, 085 01 Bardejov na nové: Dlhý rad č. 7, 085 01 Bardejov.


JUDr. Miloš Dobrodenka, súdny exekútor – zánik exekútorského úradu z dôvodu úmrtia

Oznamujeme Vám, že súdnemu exekútorovi JUDr. Milošovi Dobrodenkovi v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z.  o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zanikol  3. apríla 2010 Exekútorský úrad so sídlom v Skalici, Ružová č. 22 z dôvodu úmrtia exekútora.

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Jaromír Pavlík, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Ul. A. Bernoláka 1398/3, 034 01 Ružomberok na nové: Nám. A. Hlinku 54, 034 01 Ružomberok.
 • JUDr. Juraj Kovács, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Železničná 1, 979 01 Rimavská Sobota na nové: Hviezdoslavova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že JUDr. Pavol Šajánek súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Hurbanova 528, 905 01 Senica na nové: Sadová 621, 905 01 Senica.

Ing. František Stránsky, súdny exekútor - ustanovenie zástupcu

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 8. marca 2010 ustanovila JUDr. Ing. Romana Liščáka súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Hlohovci, Nám. sv. Michala 5 za zástupcu súdneho exekútora Ing. Františka Stránskeho, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Riečna 2, ktorý má dočasne pozastavený výkon exekútorského úradu.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Mgr. Martin Petruška súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Laborecká 80, 066 01 Humenné na nové: Kukorelliho 1505/5, 066 01 Humenné.

Ing. František Stránsky, súdny exekútor - ustanovenie zástupcu

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 24. februára 2010 ustanovila JUDr. Antona Buryho súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Jelenia 26 za zástupcu súdneho exekútora Ing. Františka Stránskeho, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Riečna 2, ktorý má dočasne pozastavený výkon exekútorského úradu.

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • Mgr. Lujza Michalovičová novovymenovaná súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Lazovná ul. 64, Banská Bystrica na nové: Hurbanova 14/A, 971 01 Banská Bystrica. .
 • JUDr. Mária Popíková údna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: ul. Komenského 1917/73, 075 01 Trebišov na nové: Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov..

Vymenovanie súdnych exekútorov

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky vymenovala s účinnosťou od 22. februára 2010 nasledovných súdnych exekútorov:

 • JUDr. Eriku Beňovú do Exekútorského úradu so sídlom v Bardejove, Kellerova ul. č. 1.
 • JUDr. Romana Fogtu do Exekútorského úradu so sídlom v Leviciach, Mlynská č. 1.
 • Mgr. Helenu Kríkovú do Exekútorského úradu so sídlom v Prievidzi, Nábrežie sv. Cyrila č. 47.
 • Mgr. Lujzu Michalovičovú do Exekútorského úradu so sídlom v Banskej Bystrici, Lazovná ul. č. 64.
 • JUDr. Jaromíra Pavlíka do Exekútorského úradu so sídlom v Ružomberku, Ul. A. Bernoláka č. 1398/3.
 • JUDr. Soňu Spišákovú do Exekútorského úradu so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 94.
 • JUDr. Evu Šteinerovú do Exekútorského úradu so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Lipová č. 7.

Menovaní súdni exekútori zložili sľub 22. februára 2010.

K dnešnému dňu bude v Slovenskej republike pôsobiť 285 súdnych exekútorov.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že JUDr. Atila Ádám súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Moldavská ulica 8/A, 040 11 Košice na nové:Čajakova 5, 040 01 Košice. Zároveň doplnil e-mailovú adresu: aadam@inmail.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Mgr. Erik Fekete, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Čapajevova 32, Prešov na nové: Puškinova 16, 080 01 Prešov.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 14. decembra 2009 ustanovila JUDr. Pavla Holíka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 25 za náhradníka Mgr. RNDr. Jozefa Podmanického, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Topoľčanoch, ul. Dr. Adámiho 322/19, ktorému zanikol exekútorský úrad z dôvodu úmrtia.

Mgr. RNDr. Jozef Podmanický, súdny exekútor – zánik exekútorského úradu z dôvodu úmrtia

Oznamujeme Vám, že súdnemu exekútorovi Mgr. RNDr. Jozefovi Podmanickému v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z.  o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zanikol  24. novembra 2009 Exekútorský úrad so sídlom v Topoľčanoch, ul. Dr. Ádámiho 322/19 z dôvodu úmrtia exekútora.

JUDr. Viliam König - pozastavenie výkonu funkcie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky v  zmysle § 222 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, pozastavil JUDr. Viliamovi Königovi, súdnemu exekútorovi, výkon Exekútorského úradu so sídlom vo Zvolene, Hlbiny č. 2. 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  14. júla 2009.


JUDr. Renáta Zimová, súdna exekútorka - zmena sídla exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že JUDr. Renáta Zimová, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Alžbetina 22/419, Poprad na nové: Nám. sv. Egídia 60,  P. O. BOX 125, 058 01 Poprad


Bc. Viera Hurtišová, súdna exekútorka - zmena sídla exekútorského úradu

Oznamujeme Vám,že Bc. Viera Hurtišová, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza na nové: Lúčna 16/1,971 01 Prievidza.


Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Soňa Majkútová, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Továrenská 532, 905 01 Senica na nové: Štúrova 257,  905 01 Senica.
 • JUDr. Ing. Miroslav Paller, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Ul. Dr. Janského 19, 965 01 Žiar nad Hronom na nové: Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom.

Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • Mgr. Milan Somík, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Škultétyho 1, 036 01 Martin na nové: Jilemnického 12,  036 01 Martin.
 • JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor zriadil mimo sídla exekútorského úradu dočasnú kanceláriu na adrese: ul. Československej armády 23, Banská Bystrica. Dočasná kancelária je zriadená na dobu určitú, t. j. do 31. 12. 2014.
 • Mgr. Monika Mikulíková, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: ul. Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica na nové: ul. Československej armády 2, 977 01 Brezno.
 • JUDr. Renáta Zimová, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Levočská 3, 064 01 Stará Ľubovňa na nové:  Alžbetina 22/419, Poprad.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 23. septembra 2009 ustanovila  Mgr. Milana Somíka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Martine, Škultétyho č. 1 za náhradníka  súdneho exekútora JUDr. Dušana Mrenicu, so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Sládkovičova ul. č. 9, ktorý bol odvolaný  z funkcie súdneho exekútora.


Oznámenie 

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 23. septembra 2009 ustanovila JUDr. Jána Borovského, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Kováčska 32 za náhradníka súdneho exekútora  JUDr. Ing. Slavomíra Borovského, so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Kmeťova 12, ktorý bol odvolaný  z funkcie súdneho exekútora.


Odvolanie z  funkcie súdneho exekútora

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky  na základe vlastnej žiadosti súdneho exekútora odvolala JUDr. Ing. Slavomíra Borovského z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Kmeťová č. 12.

Výkon funkcie súdneho exekútora zanikol uplynutím 31. augusta 2009.


Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Petra Bednáriková , súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Kraskova 3, Nové Zámky na nové: Michalská Bašta 16 A, 940 01 Nové Zámky, tel: 035/6404 506.
 • Mgr. Július Rosina , súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Bernolákova ul. 32, 955 01 Topoľčany na nové: Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany.

Mgr. Kamil Líška, súdny exekútor - zmena sídla exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že súdny exekútor Mgr. Kamil Líška zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Partizánska č. 2, 811 03 Bratislava na nové: Ulica 29. augusta č. 2, 811 07 Bratislava.


JUDr. Daniela Menyhardtová, súdna exekútorka – odvolanie z  funkcie súdnej exekútorky

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe doručeného návrhu Slovenskej komory exekútorov odvolal JUDr. Danielu Menyhardtovú z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Piešťanoch, Hviezdoslavova č. 27.

Výkon funkcie súdnej exekútorky zanikol  uplynutím 30. júna 2009.

Zároveň Vám oznamujeme, že Slovenská komora exekútorov od 30. júla 2009  ustanovila  JUDr. Albína Božeka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Holíči, Námestie Mieru č. 7 za náhradníka menovanej.


JUDr. Dušan Mrenica, súdny exekútor – odvolanie z  funkcie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky  na základe doručeného návrhu Slovenskej komory exekútorov odvolal JUDr. Dušana Mrenicu z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene,  Sládkovičova ul. č. 9.

Výkon funkcie súdneho exekútora zanikol  uplynutím 30. júna 2009.

Zároveň Vám oznamujeme, že Slovenská komora exekútorov ustanovila  JUDr. Esteru Verešovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu v Žiline, Dolný Val č. 16 za náhradníka menovaného.


Súdni exekútori - informácia

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky vymenovala s účinnosťou od 16. júla 2009 nasledovných exekútorov:

 1. JUDr. Evu Ondrejkovú, do exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Páričkova č. 18.
 2. JUDr. Jarmilu Šulovú, do exekútorského úradu so sídlom v Martine, Tajovského č. 14/3.
 3. JUDr. Petru Bednárikovú, do exekútorského úradu so sídlom v Nových Zámkoch, Kraskova č. 3.
 4. Mgr. Miroslavu Polákovú, do exekútorského úradu so sídlom v Myjave, Hurbanova č. 643.
 5. JUDr. Juraja Kovácsa, do exekútorského úradu so sídlom v Rimavskej Sobote, Železničná č. 1.
 6. JUDr. Janu Debnárovú, do exekútorského úradu so sídlom v Lučenci, T. Vansovej č. 2.

Menovaní súdni exekútori zložili sľub 16. júla 2009.

K dnešnému dňu bude v Slovenskej republike pôsobiť 282 súdnych exekútorov.


JUDr. Ing. Roman Liščák, súdny exekútor - obnovenie výkonu funkcie súdneho exekútora

Oznamujeme Vám, že 1. júla 2009 pominuli dôvody na pozastavenie výkonu funkcie súdneho exekútora JUDr. Ing. Romana Liščáka so sídlom Exekútorského úradu v Hlohovci, Nám. sv. Michala 5 a menovaný je oprávnený na výkon exekučnej činnosti.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že JUDr. Katarína Baňarová a JUDr. Zoltán Sloboda, súdni exekútori zmenili sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Hlavná č. 366, 929 01 Dunajská Streda na nové: Nám. A. Vámbéryho č. 5249/13B, 929 01 Dunajská Streda.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že JUDr. Oľga Reháková, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Vajnorská 7, Bratislava na nové: Trnavská 37, 831 04 Bratislava.


JUDr. Jozef Liščák, ml., súdny exekútor - zmena sídla exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že JUDr. Jozef Liščák, ml., súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin na nové: P. O. Hviezdoslava 23 B, 036 01 Martin.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 1. marca 2009 ustanovila JUDr. Jozefa Liščáka ml., súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Martine, ul. P. Mudroňa č. 1 za náhradníka súdneho exekútora JUDr. Jozefa Liščáka st., so sídlom Exekútorského úradu v Martine, ul. P. Mudroňa č. 1, ktorý bol odvolaný z funkcie súdneho exekútora.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák ml. zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Robotnícka č. 6, 974 01 Banská Bystrica, telefónne číslo: 048/4154597, fax: 048/4156043 na nové: ul. P. Mudroňa č. 1, 036 01 Martin, telefónne číslo/fax: 043/4224115.


JUDr. Jozef Liščák st., súdny exekútor – odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti súdneho exekútora odvolal JUDr. Jozefa Liščáka st. z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Martine, Mudroňova č. 1.

Výkon funkcie súdneho exekútora zanikol uplynutím 28. februára 2009.


Oznámenie o zmene sídla exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že JUDr. Adriana Steinerová, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Centrum č. 28/33, 017 01 Považská Bystrica na nové: Jilemnického č. 2, 911 01 Trenčín.


Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Ing. Karol Mihal, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Hraničná č. 2, 042 32 Košice na nové: Moyzesova č. 34, 040 01 Košice
 • JUDr. Denisa Mihalová, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Hraničná č. 2, 042 32 Košice na nové: Moyzesova č. 34, 040 01 Košice

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 21. 1. 2008 ustanovila JUDr. Andreu Cimermanovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Hviezdoslavova č. 43 za náhradníka súdneho exekútora JUDr. Jána Vozára, so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Magurská č. 11, ktorý bol odvolaný z funkcie súdneho exekútora.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 16. 10. 2008 ustanovila Mgr. Štefana Marčeka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Lučenci, Jiráskova 12 za náhradníka súdneho exekútora JUDr. Michala Feciľaka, so sídlom Exekútorského úradu v Prešove, Masarykova 16, ktorý bol odvolaný z funkcie súdneho exekútora.


Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Marianna Vargová , súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: M. R. Štefánika č. 862, 075 01 Trebišov na nové: Hviezdoslavova č. 1234/4, 075 01 Trebišov.
 • JUDr. Stanislav Moskvič , súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: M. R. Štefánika č. 875, 093 01 Vranov nad Topľou, telefónne číslo 057/4462920 na nové: Floriánova č. 2, 080 01 Prešov, telefónne číslo: 0918/487150, 0918/487151.
 • Mgr. Július Rosina , súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Bernolákova ul. č. 36, 955 01 Topoľčany na nové: Bernolákova č. 32, 955 01 Topoľčany.
 • RNDr. Mgr. Jozef Podmanický , súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Bernolákova ul. č. 1546/32, 955 01 Topoľčany na novú: ul. Dr. Adámiho č. 322/13, 955 01 Topoľčany.

JUDr. Juraj Franta, súdny exekútor – odvolanie z funkcie súdneho exekútor

    Minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti súdneho exekútora odvolal JUDr. Juraja Frantu z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Lučenci, Mikušovská č. 9.

    Výkon funkcie súdneho exekútora zaniká uplynutím 31. januára 2009.

    Za zástupcu menovaného bol ustanovený JUDr. Miroslav Šupa, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Nitre, Kmeťkova č. 30.

   


Súdni exekútori - informácia

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky vymenoval s účinnosťou od 22. januára 2009 nasledovných exekútorov:

 • JUDr. Oľgu Rehákovú do exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Vajnorská č. 7
 • JUDr. Pavla Crkoňa do exekútorského úradu so sídlom v Trenčíne, Ulica Legionárska č. 14
 • JUDr. Martina Bujnu do exekútorského úradu so sídlom v Prievidzi, Puškinova č. 34

JUDr. Ján Vozár, súdny exekútor - odvolanie z funkcie súdneho exekútora

    Minister spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle § 16 ods. 2 písm. j) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, odvolal rozhodnutím č. 24656/72920/2008-41 z 25. novembra 2008 JUDr. Jána Vozára, súdneho exekútora, so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Magurská č. 11.

    Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky bol 9. decembra 2008 doručený rozklad proti rozhodnutiu o odvolaní z funkcie súdneho exekútora JUDr. Jána Vozára, Exekútorský úrad v Banskej Bystrici, Magurská č. 11 z 25. novembra 2008 č. 24656/72920/2008-41.

    Minister spravodlivosti 14. januára 2009 rozhodol o rozklade proti rozhodnutiu o odvolaní z funkcie súdneho exekútora JUDr. Jána Vozára, Exekútorský úrad v Banskej Bystrici, Magurská č. 11 z 25. novembra 2008 č. 24656/72920/2008-41, ktorým zamietol rozklad a potvrdil rozhodnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24656/72920/2008-41 z 25. novembra 2008.

       Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 20. januára 2008.


JUDr. Stanislav Varoščák, súdny exekútor - zánik exekútorského úradu z dôvodu úmrtia

Oznamujeme Vám, že súdnemu exekútorovi JUDr. Stanislavovi Varoščákovi v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zanikol 7. januára 2009 Exekútorský úrad so sídlom v Michalovciach, Nám. Osloboditeľov č. 1 z dôvodu úmrtia exekútora.

Za náhradníka menovaného bol ustanovený Mgr. Rudolf Dulina, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, Štúrova č. 12.


Mgr. Tibor Hurtiš, súdny exekútor - zánik exekútorského úradu z dôvodu úmrtia

Oznamujeme Vám, že súdnemu exekútorovi Mgr. Tiborovi Hurtišovi v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zanikol 29. augusta 2008 Exekútorský úrad so sídlom v Prievidzi, A. Hlinku č. 20 z dôvodu úmrtia exekútora.

Za náhradníka menovaného bol ustanovený Mgr. Ing. Stanislav Sklenář, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Piešťanoch, Vrbovská č. 96.


JUDr. Michal Feciľak, súdny exekútor – odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti súdneho exekútora odvolal JUDr. Michala Feciľaka z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Prešove, Masarykova č. 16.

Výkon funkcie súdneho exekútora zaniká uplynutím 15. októbra 2008.


Mgr. Marián Mádel, súdny exekútor – odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti súdneho exekútora odvolal Mgr. Mariána Mádela z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8.

Výkon funkcie súdneho exekútora zaniká uplynutím 15. októbra 2008.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že súdny exekútor Mgr. Ján Kostka zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Račianska 66, 831 02 Bratislava na nové: Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, telefónne číslo: 02/44442957, mobil: 0907/730 390, e-mail: kostka@stonline.sk.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 11. 7. 2008 ustanovila JUDr. Annu Dírerovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Gajova 7 za náhradníka súdneho exekútora JUDr. Mareka Tomašoviča, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Gajova 7, ktorý bol odvolaný z funkcie súdneho exekútora.


JUDr. Marek Tomašovič,súdny exekútor – odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti súdneho exekútora odvolal JUDr. Mareka Tomašoviča z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Gajova č. 7. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 10. júla 2008.


Súdni exekútori - informácia

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky vymenoval s účinnosťou od 17. júna 2008 nasledovných exekútorov:

 1. JUDr. Hanu Cibulkovú, do exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Drobného č. 15.
 2. JUDr. Annu Dírerovú, do exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Gajova č. 7.
 3. JUDr. Martina Fekiača, do exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Levárska č. 11.
 4. JUDr. Pavla Holíka, do exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Záhradnícka č. 25.
 5. Mgr. Bernarda Janíka, do exekútorského úradu so sídlom v Žiline, Jána Reka č. 13.
 6. JUDr. Jozefa Kapronczaia, do exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Palkovičova č. 3.
 7. Mgr. Kamila Líšku, do exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Partizánska č. 2.
 8. Mgr. Mariána Mádela, do exekútorského úradu so sídlom v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8.
 9. Mgr. Štefana Marčeka, do exekútorského úradu so sídlom v Lučenci, Jiráskova č. 12.
 10. JUDr. Ivana Nestora, do exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Haburská č. 49/A.
 11. JUDr. Jána Vozára, do exekútorského úradu so sídlom v Banskej Bystrici, Magurská č. 11.

Menovaní súdni exekútori zložili sľub 17. júna 2008.

K dnešnému dňu bude v Slovenskej republike pôsobiť 281 súdnych exekútorov.


Mgr. Juraj Meliško, súdny exekútor – odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti súdneho exekútora odvolal Mgr. Juraja Meliška z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Prievidzi, Hviezdoslavova č. 3. Výkon funkcie exekútora zaniká uplynutím 30. apríla 2008.


JUDr. Soňa Majkútová, súdna exekútorka - pozastavenie výkonu exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že minister spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodnutím č. 716/2761/2008-41 z 15. januára 2008 v zmysle § 222 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov pozastavil JUDr. Soni Majkútovej, súdnej exekútorke, výkon Exekútorského úradu so sídlom v Senici, Továrenská 532.

Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky bol 29. januára 2008 doručený rozklad proti rozhodnutiu o pozastavení výkonu funkcie súdneho exekútora JUDr. Soni Majkútovej, Exekútorský úrad v Senici, Továrenská 532 z 15. januára 2008 č. 716/2761/2008-41. Rozklad bol podaný včas a má odkladný účinok.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky 10. marca 2008 rozhodol o rozklade proti rozhodnutiu o pozastavení výkonu funkcie súdneho exekútora JUDr. Soni Majkútovej, Exekútorský úrad v Senici, Továrenská 532 z 15. januára 2008 č. 716/2761/2008-41, ktorým zamietol rozklad a potvrdil svoje rozhodnutie č. 716/2761/2008-41 z 15. januára 2008. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 14. marca 2008.

Zároveň oznamujeme, že za zástupcu JUDr. Sone Majkútovej, súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Senici, Továrenská 532, ktorej bol dočasne pozastavený výkon exekútorského úradu bol ustanovený súdny exekútor JUDr. Miloš Dobrodenka, so sídlom Exekútorského úradu v Skalici, Ružová dolina 22.


Mgr. Ing. Roman Liščák, súdny exekútor - pozastavenie výkonu exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že minister spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodnutím č. 595/2109/2008-41 z 15. januára 2008 v zmysle § 222 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov pozastavil Mgr. Ing. Romanovi Liščákovi, súdnemu exekútorovi, výkon Exekútorského úradu so sídlom v Hlohovci, Nám. sv. Michala 5.

Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky bol 30. januára 2008 doručený rozklad proti rozhodnutiu o pozastavení výkonu funkcie súdneho exekútora Mgr. Ing. Romana Liščáka, Exekútorský úrad v Hlohovci, Nám. sv. Michala 5 z 15. januára 2008 číslo 595/2109/2008-41. Rozklad bol podaný včas a má odkladný účinok.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky 10. marca 2008 rozhodol o rozklade proti rozhodnutiu o pozastavení výkonu funkcie súdneho exekútora Mgr. Ing. Romana Liščáka, Exekútorský úrad v Hlohovci, Nám. sv. Michala 5 z 15. januára 2008 č. 595/2109/2008-41, ktorým zamietol rozklad a potvrdil svoje rozhodnutie č. 595/2109/2008-41 z 15. januára 2008. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 12. marca 2008.

Zároveň oznamujeme, že za zástupcu Mgr. Ing. Romana Liščáka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Hlohovci, Nám. sv. Michala 5, ktorému bol dočasne pozastavený výkon exekútorského úradu bol ustanovený súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák, ml. so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Robotnícka č. 6.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Mgr. Eva Uhaľová, súdna exekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Tehelná 189/2, Zvolen na Nám. SNP 6/11, 960 01 Zvolen.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že súdnemu exekútorovi JUDr. Štefanovi Galambosovi v zmysle ust. § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zanikol 27. marca 2008 Exekútorský úrad so sídlom v Komárne, ul. Bisk. Királya 12 z dôvodu úmrtia exekútora.Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave zmenil telefónne a faxové číslo úradu na: 02/55643130,-1 (telefónne číslo), 02/55643119 (faxové číslo).
 • JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Tolstého 3, Bratislava na Radlinského 27/B, 811 07 Bratislava, tel/fax.: 02/52920372.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Moskovská 13, 811 08 Bratislava, telefónne číslo: 02/55641111–2, na Moskovská 18, Bratislava, telefónne číslo: 0911/556412.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 25. 2. 2008 ustanovila Mgr. Milana Somíka, so sídlom Exekútorského úradu v Martine, Škultétyho 1, za náhradníka súdneho exekútora JUDr. Stanislava Hurtečáka, so sídlom Exekútorského úradu v Brezne, Nám. M. R. Štefánika 20/15, ktorý bol odvolaný z funkcie súdneho exekútora.


Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Juraj Koči, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Špitálska 6, 071 01 Michalovce na Š. Tučeka 23, 071 01 Michalovce.
 • JUDr. Vladimír Polák, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Gegeľovská 662/2, 907 01 Myjava na Hurbanova 643, 907 01 Myjava.
 • Prom. práv. Ján Dujka, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Nosice II/35, 020 01 Púchov na 1. mája 880, 020 01 Púchov.

Vymenovanie súdnych exekútorov

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky vymenoval s účinnosťou od 16. januára 2008:

 1. JUDr. Máriu Hlavňovú, do exekútorského úradu so sídlom v Košiciach, Pribinova č. 8,
 2. Mgr. Marcela Kroupu, do exekútorského úradu so sídlom v Myjave, Gegeľovská č. 662/2.

Menovaní súdni exekútori zložili sľub 16. januára 2008.

K dnešnému dňu bude v Slovenskej republike pôsobiť 272 súdnych exekútorov.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 2. 1. 2008 ustanovila JUDr. Václava Kudelu, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Furdekova 10 za náhradníka súdneho exekútora Ing. Bc. Juraja Farkaša, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Obchodná 48, ktorý bol odvolaný z funkcie súdneho exekútora.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že

 • JUDr. Viera Horváthová, súdna exekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Kapitulská 26, Trnava, telefónne číslo 033/5344911 a faxové číslo 033/5347912) na Dunajská 52, 811 08 Bratislava, telefónne číslo 02/52635771 a faxové číslo 02/52635772.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že 30. novembra 2007 zanikol výkon funkcie súdneho exekútora JUDr. Jána Slančíka, so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Horná 83 z dôvodu úmrtia. Zároveň týmto dňom pominuli dôvody pozastavenia výkonu exekučnej činnosti.
Za náhradníka menovaného bola 5. decembra 2007 ustanovená JUDr. Alena Szalayová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, P. Jilemnického 1.

Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • Mgr. Viliam König, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene používa titul „JUDr“
 • Mgr. Štefan Kvasnica, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Myjave používa titul „JUDr“
 • JUDr. Ján Fázik, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave zmenil telefónne a faxové číslo na 02/65 411 506.

Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Svätoslav Mruškovič, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Sabinovská 87, 080 01 Prešov na Konštantínova 13, 080 01 Prešov.
 • JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Mostová 17, 034 01 Ružomberok, telefónne číslo 044/4304277-9 a faxové číslo 044/4304278 na Poľná 23/31, 034 01 Ružomberok, tel./fax.: 044/4304277.

JUDr. Iveta Tóthová, súdna exekútorka - obnovenie výkonu exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že 5. októbra 2007 pominuli dôvody na dočasné pozastavenie výkonu Exekútorského úradu JUDr. Ivety Tóthovej so sídlom vo Veľkom Krtíši, Nemocničná 16 a menovaná je oprávnená na výkon exekučnej činnosti.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že JUDr. Andrea Farkašová, súdna exekútorka zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Hanulova 5/D, 840 02 Bratislava na Hanulova 5/C, 840 02 Bratislava.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že JUDr. Ján Slančík, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica na Horná 83, 974 00 Banská Bystrica.


Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

- JUDr. Viera Kučerová, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Školská 6, Holíč na Námestie Sv. Martina 410/6, Holíč , telefónne a faxové číslo 034/6685810.

- Mgr. Monika Mikulíková, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Československej armády 24, Banská Bystrica na ul. Horná 49, 974 01 Banská Bystrica.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Bc. Ing. Bohumil Hušťák, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Žriedlová č. 1, P. O. Box H-37, 040 01 Košice na Žriedlová č. 3, 040 01 Košice, tel: 055/6256 217, fax: 055/6256221.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov  1. júla 2007 ustanovila JUDr. Petra Kohúta, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v  Banskej Bystrici, Mičinská cesta 35 za náhradníka  PaedDr. Petra Babothyho, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Pod Banošom č. 19, ktorý bol odvolaný z funkcie súdneho exekútora.

JUDr. Attila Ádám, súdny exekútor – zmena sídla exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že JUDr. Attila Ádám, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Trieda SNP č. 61, 040 11 Košice na Moldavská ulica č. 8/A, 040 11 Košice.


Odvolanie z funkcie súdneho exekútora

 • Minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti súdneho exekútora odvolal Dr. Petra Babothyho z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Pod Banošom č. 19.

Výkon funkcie súdneho exekútora zaniká uplynutím 30. júna 2007.

Oznámenie – zmena priezviska

Oznamujeme Vám, že Mgr. Klaudia Dzuriková, súdna exekútorka so sídlom v Bánovciach nad Bebravou zmenila priezvisko na „Boorová Dzuriková“ z dôvodu uzavretia manželstva.


Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Rudolf Krutý, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Račianska 42/A, Bratislava na  Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava, telefónne číslo: 02/55646154 a faxové číslo: 02/55646155.
 • JUDr. Jozef Kaduch, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného Makovického 11, 010 01 Žilina na   Dolný Val 30, 010 01 Žilina.
 • JUDr. Václav Kudela, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného Lužická 7, 811 08 Bratislava na   Furdekova 10, 851 03 Bratislava.

Bc. Zuzana Baňarová, súdna exekútorska – zmena priezviska

Oznamujeme Vám, že Bc. Zuzana Baňarová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Dunajskej Strede zmenila priezvisko na „Ritter“ z dôvodu uzavretia manželstva.


Vymenovanie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky vymenoval s účinnosťou od 28. mája 2007 :

 1. Mgr. Rudolfa Krutého do exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Račianska č. 42/A.

Menovaný exekútor zložil sľub 28. mája 2007.

K dnešnému dňu bude v Slovenskej republike pôsobiť 272 súdnych exekútorov.


JUDr. Margita Rojčeková, súdna exekútorka - obnovenie výkonu exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že 28. mája 2007 pominuli dôvody na pozastavenie výkonu exekútorského úradu JUDr. Margity Rojčekovej, so sídlom v Čadci, ul. Nábrežná č. 1263 a menovaná je oprávnená na výkon exekučnej činnosti.


Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 1. mája 2007 ustanovila Mgr. Jozefa Liščáka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Robotnícka č. 6 za náhradníka Bc. Magdalény Liščákovej, súdnej exekútorky so sídlom v Banskej Bystrici, Robotnícka č. 6, ktorá bola odvolaná z funkcie súdnej exekútorky.


Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • Mgr. Stanislav Polák, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Piaristická č. 2, Nitra na  Moyzesova č. 5, 949 01 Nitra.
 • JUDr. Mária Popíková, súdna exekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: J. Záborského 1760/1, Trebišov na ul. Komenského 1917/73, Trebišov.

Bc. Magdaléna Liščáková, súdna exekútorka – odvolanie z funkcie súdnej exekútorky

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti súdnej exekútorky odvolal Bc. Magdalénu Liščákovú z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Robotnícka č. 6.
Odvolanie nadobudne účinnosť 30. apríla 2007.


Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • Mgr. Ivan Polák, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: SNP č. 19, 909 01 Skalica na  Štúrova 4A, 909 01 Skalica.
 • JUDr. Mário Mičák, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Národná č. 4,  974 01 Banská Bystrica na Národná č. 6, 974 01 Banská Bystrica.
 • Dr. Peter Babothy, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Skuteckého č. 30,  974 11 Banská Bystrica na Pod Banošom č. 19,  974 11 Banská Bystrica.

Oznámenie

Nasledovní exekútori zmenili sídlo Exekútorského úradu:

 • Mgr. Katarína Baňarová, súdna exekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Kukučínova č. 1211/17,  929 01 Dunajská Streda  na  Hlavná č. 366, 929 01 Dunajská Streda.
 • JUDr. Zoltán Sloboda, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Kukučínova č. 1211/17, 929 01 Dunajská Streda na Hlavná č. 366, 929 01 Dunajská Streda.

Sľub súdnych exekútorov

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky vymenoval s účinnosťou od 19. marca 2007 :

 1. Mgr. Mateja Kršiaka za súdneho exekútorado sídla v Bratislave, Československých tankistov č. 212.
 2. Mgr. Jozefa Liščáka za súdneho exekútorado sídla v Banskej Bystrici, Robotnícka č. 6.
 3. JUDr. Tomáša Peltznera za súdneho exekútora do sídla v Bratislave, Tolstého č. 3.
 4. Mgr. Ivana Poláka za súdneho exekútorado sídla v Skalici, SNP č. 19.
 5. Mgr. Júliusa Rosinu za súdneho exekútora do sídla v Topoľčanoch, Bernolákova č. 36.

Menovaní exekútori zložili sľub 19. marca 2007.

K 20. marcu 2007 bude v Slovenskej republike pôsobiť 272 súdnych exekútorov.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov  7. marca 2007 ustanovila Mgr. Dášu Skýpalovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Košická č. 37 za náhradníka  Ing. Bc. Juraja Farkaša, súdneho exekútora so sídlom v Bratislave, Obchodná č. 48, ktorý bol odvolaný z funkcie súdneho exekútora.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Mgr. Juraj Gallo, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Horný Val č. 9/19, 010 01 Žilina  na  Jilemnického č. 12, 036 01 Martin.

Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • Bc. Imrich Majercsik, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Petöfiho č. 1, 940 53 Nové Zámky na Björnsonova č. 3, 940 56 Nové Zámky.
 • JUDr. Ernest Polák, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: ul. SNP č. 19, 909 01 Skalica na Gorkého ulica č. 1, 909 01 Skalica.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov 27. februára 2007 ustanovila Mgr. Juraja Galla, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Martine, Jilemnického č. 12 za náhradníka Jána Kubinca, súdneho exekútora so sídlom vo Zvolene, J. Jesenského 3, ktorému 5. októbra 2006 zanikol exekútorský úrad z dôvodu úmrtia.

Obnovenie výkonu exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že 8.2.2007 pominuli dôvody na  pozastavenie výkonu exekútorského úradu JUDr. Petra Juhása so sídlom v  Trnave, Vajanského 22 a menovaný je oprávnený  na výkon exekučnej činnosti.

Oznámenie:

Oznamujeme Vám, že Mgr. Blanka Ružeková, súdna exekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Fajnorova ul. č. 811, 905 01 Senica na Fajnorova ul. č. 1547/13, 905 01 Senica.

Odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti súdneho exekútora odvolal Mgr. Jozefa Búrana z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Nitre, Novozámocká ul. č. 13.

Odvolanie nadobudne účinnosť 31. januára 2007.

Obnovenie výkonu exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že minister spravodlivosti SR obnovil výkon exekútorského úradu súdnej exekútorky JUDr. Lucie Žužovej so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, Okružná 5. Výkon exekútorského úradu menovanej bol obnovený od 15. januára 2007.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Šoltésovej 3, Košice na Mlynárska 16, 040 01 Košice, tel. 055/6782072, 0918/575294, e-mail: jan.ondas@ske.sk.

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Michal Feciľak, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Levočská 2, 080 01 Prešov na Plzenská 11, Prešov.
 • JUDr. Ing. Štefan Hrebík, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Kukučínova 251/20, 901 01 Malacky na Dukelských hrdinov 2946/6, 901 01 Malacky.
 • JUDr. Jozef Ďurica, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu  z pôvodného: Sládkovičova 1, 960 01 Zvolen na Borovianska cesta 2564/17,  Zvolen.

Zmena sídla Exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Šoltésovej 3, Košice na Mlynárska 16, 040 01 Košice, tel. 055/6782072, 0918/575294, e-mail:jan.ondas@ske.sk.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov dňom 1. novembra 2006 ustanovila JUDr. Juraja Frantu, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Lučenci, Mikušovská cesta č. 9 za náhradníka   Bc. Juraja Frantu, súdneho exekútora so sídlom v Lučenci, Mikušovská cesta č. 9, ktorý bol odvolaný z funkcie súdneho exekútora.

Zmena sídla exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že súdna exekútorka Mgr. Anna Michnicová zmenila sídlo  Exekútorského úradu z  pôvodného: Radlinského ul. č. 39, 811 07 Bratislava na  Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava (tel. č. 02/57385 608).

Zmena sídla exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že súdna exekútorka JUDr. Alena Bohovičová zmenila sídlo  Exekútorského úradu z  pôvodného: Námestie slobody č. 5, 974 01 Banská Bystrica na  ul. 29. augusta č. 16, 974 01 Banská Bystrica.

Informácia

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky vymenoval s účinnosťou od 23. októbra 2006:

 • Mgr. Pavla Miku do exekútorského úradu so sídlom vo Zvolene, Krupinská cesta č. 5.
 • JUDr. Jozefa Buriho do exekútorského úradu so sídlom v Leviciach, Zd. Nejedlého č. 22.
 • JUDr. Jána Ondáša do exekútorského úradu so sídlom v Košiciach, Šoltésovej č. 3.

Menovaní exekútori zložili sľub 23. októbra 2006.

K dnešnému dňu bude v Slovenskej republike pôsobiť 269 súdnych exekútorov.

9:52 31.10.06

Zmena sídla exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že súdny exekútor JUDr. Václav Kudela zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Remeselnícka 315/9, 050 01 Revúca na Lužická č. 7, 811 08 Bratislava, telefónne číslo: 02/55574390, fax: 02/55574390.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov zanikol dňa 5. októbra 2006 Exekútorský úrad súdneho exekútora Jána Kubinca so sídlom vo Zvolene, J. Jesenského č. 39 z dôvodu úmrtia exekútora.

Zároveň Vám oznamujeme, že Slovenská komora exekútorov dňom 6. októbra 2006 ustanovila za náhradníka Bc. Viliama Königa , súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Hlbiny č. 2.

Odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Oznamujeme Vám, že minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti súdneho exekútora odvolal Bc. JurajaFrantu z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Lučenci, Mikušovská cesta č. 9. Odvolanie nadobudne účinnosť 31. októbra 2006.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov dňom 1. októbra 2006 ustanovila JUDr. Václava Kudelu, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu vRevúcej, Remeselnícka č. 315/9 za náhradníka Mgr. Ing. Vladimíra Haukvitza, súdneho exekútora so sídlom v Bratislave, Lužická ul. č. 7, ktorý bol odvolaný z funkcie súdneho exekútora.

Zmeny sídla Exekútorských úradov

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny sídiel exekútorských úradov:

 • JUDr. Tomáš Boľoš, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Bakossova č. 60, 974 01 Banská Bystrica na Horná ul. č. 23, 974 00 Banská Bystrica.
 • Mgr. Július Konečný, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu zpôvodného: Radlinského č. 1716, 026 01 Dolný Kubín na A.Sládkoviča č. 1802/2, 026 01 Dolný Kubín.
 • Mgr. Bc. Martin Čekan, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu zpôvodného: Textilná č. 899, 957 01 Bánovce nad Bebravou na Svätoplukova č. 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou.
 • Mgr. Monika Mikulíková, súdnaexekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota na ul. Horná č. 49, 974 01 Banská Bystrica.
 • JUDr. Juraj Sabol, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu zpôvodného: Slovenskej jednoty č. 48, Košice na Slovenskej jednoty č. 8, Košice.
 • JUDr. Michal Fulka, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu zpôvodného: Žilinská č. 13, 040 11 Košice na Južná trieda č. 13, 040 01 Košice.
 • JUDr. Marián Jurina, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu zpôvodného: ul. Š.Moyzesa č. 53, 984 01 Lučenec na ul. Š. Moyzesa č. 50, 984 01 Lučenec.
 • JUDr. Ivan Varga, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu zpôvodného: Hlavná č. 6, Košice na Popradská č. 68, 040 11 Košice, tel./fax: 055/6405151, e-mail:ivarga@vargapartneri.sk.
 • Mgr. Ľudovít Zelíska, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu zpôvodného: Jarmočná č. 3, 920 01 Hlohovec, na Podzámska č. 37, 920 01 Hlohovec, tel./fax: 033/7302190.

Odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe vlastnej žiadosti súdneho exekútora odvolal Mgr. Ing. Vladimíra Haukvitza z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Lužická ul. č. 7. Odvolanie nadobudne účinnosť 30. septembra 2006.

Pozastavenie výkonu exekútorského úradu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle § 222 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, pozastavila JUDr. Jánovi Slančíkovi, súdnemu exekútorovi, výkon Exekútorského úradu so sídlom v Banskej Bystrici, Kapitulská 8. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňom 8. augusta 2006

Rozhodnutie o rozklade proti odvolaniu súdneho exekútora

Dňa 11. 4. 2006 ministerka spravodlivosti rozhodla o rozklade proti odvolaniu súdneho exekútora Ing. Bc. Karola Nagya ktorým zrušila pôvodné rozhodnutie o odvolaní z funkcie a konanie zastavila. Ing. Bc. Karol Nagy je oprávnený vykonávať funkciu súdneho exekútora bez prerušenia.

Oznámenie o zrušení rozhodnutia ministra spravodlivosti

Oznamujeme Vám, že Najvyšší súd SR svojim rozsudkom zo dňa 29. marca 2006 zrušil rozhodnutie ministra spravodlivosti zo dňa 27. januára 2004 o odvolaní JUDr. Júliusa Petíka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave z funkcie a vrátil vec Ministerstvu spravodlivosti SR na ďalšie konanie. Konanie o odvolaní súdneho exekútora bolo rozhodnutím ministerky spravodlivosti zo dňa 15. mája 2006 zastavené.

Vymenovanie súdnych exekútorov - informácia

 Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky vymenovala s účinnosťou od 22. mája 2006 :

 1. JUDr. Pavla Adamika do exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Kupeckého č. 8
 2. Mgr. Evu Uhaľovú do exekútorského úradu so sídlom vo Zvolene, Tehelná č. 189/2
 3. JUDr. Ivana Vargu do exekútorského úradu so sídlom v Košiciach, Hlavná č. 6
 4. JUDr. Renátu Zimovú do exekútorského úradu so sídlom v Starej Ľubovni, Levočská č. 3.

Menovaní súdni exekútori zložili sľub 22. mája 2006.

K dnešnému dňu bude v Slovenskej republike pôsobiť 266 súdnych exekútorov.

Zmena sídla Exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že súdny exekútor Ing. František Stránský zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Heydukova č. 23, 811 08 Bratislava,  na  Riečna č. 2,  811 02 Bratislava (tel/fax.: 02/5441-9716).
 

Zmena sídla exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že súdna exekútorka Bc. Viera Hurtišová zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Pribinovo nám. č. 2,  971 01 Prievidza,   na Hviezdoslavova č. 3,

Zmena sídla exekútorských úradov

Oznamujeme Vám nasledovné  zmeny sídiel Exekútorských úradov:

 • Bc. Jozef Martišík, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného:
  Príjazdná č. 7/A, 831 07 Bratislava, na Hraničná ul. č. 18,  821 05 Bratislava.  
 • Bc. Ing. Stanislav Sklenář, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Valova č. 38, P. O. BOX 194, 921 01 Piešťany na Vrbovská č. 96,  921 01 Piešťany (t. č.: 0905/203 773, 0903/ 646 221).
 • Mgr. Miroslav Lupták, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Heydukova č. 23,  811 08 Bratislava na Riečna č. 2,  811 02 Bratislava (t. č.: 02/544 384 03, fax: 02/544 197 16).

Sľub súdnych exekútorov

 Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky vymenovala s účinnosťou  od 17. marca  2006:

 1. JUDr. Veroniku Kučavíkovú do exekútorského úradu so sídlom v Žiline, Ulica republiky č. 30
 2. Mgr. Marcela  Suchára do exekútorského úradu so sídlom v Bratislave, Jasovská č. 10

Menovaní súdni exekútori zložili sľub 17. marca 2006.

K 17. marcu 2006 bude v Slovenskej republike pôsobiť 262 súdnych exekútorov.

Rozklad proti rozhodnutiu o odvolaní súdneho exekútora - oznámenie

Dňa 6.3.2006 bol ministerstvu spravodlivosti doručený rozklad proti rozhodnutiu o odvolaní súdneho exekútora Ing. Bc. Karola Nagya, Exekútorský úrad v Galante, Mierové nám. č. 4 zo dňa 14. 2. 2006  číslo 20242/2005-41.

Rozklad bol podaný včas a má odkladný účinok.

Odvolanie z funkcie súdneho exekútora

 Ministerka spravodlivosti SR na základe podnetu Slovenskej komory exekútorov odvolala Ing. Bc. Karola Nagya  z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Galante, Mierové  nám. č. 4. Odvolanie nadobudlo účinnosť  dňa 17. februára 2006 .

Obnovenie výkonu exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že dňa 24.1.2006 pominuli dôvody na  pozastavenie výkonu exekútorského úradu  Bc. Dušana Sopku so sídlom v  Poprade, Nám. Sv. Egídia 95 a menovaný je oprávnený na výkon exekučnej činnosti.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že v súvislosti s dočasným pozastavením výkonu Exekútorského úradu Ing. Františka Stránskeho, súdneho exekútora  so sídlom v Bratislave, Heydukova  č. 23, Slovenská komora exekútorov ustanovila za zástupcu Mgr. Miroslava Luptáka , súdneho exekútora   so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Heydukova č. 23.

Oodvolanie z funkcie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti SR na základe podnetu Slovenskej komory exekútorov odvolal JUDr. Stanislava Hurtečáka  z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Brezne, Nám. M. R. Štefánika 20/15. Odvolanie nadobudlo účinnosť  dňa 18. januára 2006 .

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že v súvislosti s dočasným pozastavením výkonu Exekútorského úradu JUDr. Petra Juhása, súdneho exekútora so sídlom v Trnave, Vajanského  č. 22, Slovenská komora exekútorov ustanovila  za zástupkyňu Bc. Adrianu Juhásovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu v Trnave, Vajanského  č. 22

Odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti SR na základe podnetu Slovenskej komory exekútorov odvolal Ing. Bc. Juraja Farkaša  z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Obchodná 48. Odvolanie nadobudlo účinnosť dňa 17. januára 2006 .

Sľub súdnych exekútorov

Ministrer spravodlivosti Slovenskej republiky vymenoval  s účinnosťou od 12. januára 2006 :

 • Mgr. Ivana Vasiľa za súdneho exekútora  do sídla v Prešove, Sabinovská č. 1
 • Mgr. Ivana Luttera za súdneho exekútora do sídla v Bratislave,  Trnavská cesta č. 39
 • Mgr. Juraja Galla  za súdneho exekútora do sídla v Žiline, Horný Val č. 9/19.

Menovaní súdni exekútori zložili sľub 12. januára 2006.

K 13. januáru 2006 bude v Slovenskej republike pôsobiť 262 súdnych exekútorov.

Obnovenie výkonu exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že dňom 19.12.2005 skončilo pozastavenie výkonu exekútorského úradu JUDr. Vladimíra Sucháčeka so sídlom v Bratislave, Bárdošova 2/A a menovaný je oprávnený na výkon exekučnej činnosti.

Obnovenie výkonu exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že dňom 28. novembra 2005 skončilo pozastavenie exekútorského úradu JUDr. Renáty Ďurkovej so sídlom v  Košiciach, Vrátna č. 22 a menovaná je oprávnená na výkon exekučnej činnosti. 

Obnovenie výkonu exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že dňom 26. novembra 2005 skončilo pozastavenie výkonu exekútorského úradu Mgr. Marcely Zummerovej, so sídlom EÚ v Michalovciach, ul.kpt. Nálepku č. 22 a menovaná   je oprávnená   na výkon exekučnej činnosti.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov ustanovila  Bc. Martu Kužmovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu v Čadci, Potočná č. 8  za zástupcu JUDr. Margity Rojčekovej, súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Čadci, ul. Nábrežná č. 1263, ktorej bol dočasne pozastavený výkon Exekútorského úradu.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov ustanovila   Mgr. Tibora Hurtiša, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Prievidzi, A. Hlinku č. 20 za zástupcu Bc. Viery Hurtišovej, súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Prievidzi, Pribinovo námestie č. 2, ktorej bol dočasne pozastavený výkon Exekútorského úradu.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov dňom 1. októbra 2005   ustanovila Ing. Bc. Karola Nagya, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Galante, Mierové námestie č. 4 za náhradníka  JUDr. Andrey Melovej, súdnej exekútorky so sídlom v Galante, Mierové námestie č. 4, ktorá bola odvolaná z funkcie súdnej exekútorky.

Zmeny sídliel exekútorských úradov

Oznamujeme Vám, že na základe súhlasu Slovenskej komory exekútorov došlo k zmene sídla exekútorského úradu u nasledovných súdnych exekútorov: 

 • Bc. Ivona Babušková
  z pôvodného: EÚ Lipová č. 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  na:  EÚ Športová č. 45,  Nové Mesto nad Váhom
 • Mgr. Ján Janec
  z pôvodného: EÚ Benediktiho č. 5, 811 05  Bratislava
  na: EÚ Račianska 109/C, 811 05  Bratislava
  s účinnosťou od 1.10.2005
   

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že  Slovenská komora exekútorov dňom 17. septembra 2005  ustanovila  JUDr. Vieru Šovčíkovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Obchodná č. 52 za náhradníka JUDr. Evy Šovčíkovej, súdnej exekútorky so sídlom v Bratislave, Záhradnícka č. 62, ktorá bola odvolaná z funkcie súdnej exekútorky.

Odvolanie z funkcie súdnej exekútorky

Minister spravodlivosti SR na základe vlastnej žiadosti exekútorky odvolal JUDr. Andreu Melovú z funkcie súdnej exekútorky  so sídlom Exekútorského úradu v Galante, Mierové nám. č. 4. Odvolanie nadobudlo účinnosť dňom 30.septembra 2005.

Odvolanie z funkcie súdnej exekútorky

Minister spravodlivosti SR na základe podnetu  Slovenskej komory exekútorov odvolal  JUDr. Evu Šovčíkovú z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka č. 62.Odvolanie nadobudlo účinnosť dňom 16.septembra 2005.

Oznámenie

 Oznamujeme Vám, že  Slovenská komora exekútorov ustanovila JUDr. Bartolomeja Jakubčáka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, Nám. Slobody  č. 13, za zástupcu Mgr. Marcely Zummerovej, súdnej exekútorky so sídlom v Michalovciach, ul. kpt. Nálepku č. 22, ktorej bol dočasne pozastavený výkon Exekútorského úradu

Zmeny sídla exekútorských úradov

Oznamujeme Vám, že na základe súhlasu Slovenskej komory exekútorov došlo k zmene sídla exekútorských úradov u nasledovných súdnych exekútorov: 

 • Bc. Adriana Juhásová
  z pôvodného: EÚ Vajanského 18, 917 00  Trnava
  na:  EÚ Vajanského 22, 917 01  Trnava

 • Dr. Pavel Štukovský
  z pôvodného: EÚ Inovecká 8, 915 01  Nové Mesto nad Váhom
  na: EÚ Holubyho 2, 915 01  Nové Mesto nad Váhom

 • Mgr. Júlia Kubjatková
  z pôvodného: EÚ J. Chalupku 12, 977 01 Brezno
  na: EÚ Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno

 • Bc. Zuzana Baňárová
  z pôvodného: EÚ Kukučínova 1212, 929 01 Dunajská Streda
  na: EÚ Jilemnického č. 5498/37, 929 01 Dunajská Streda

s účinnosťou od 1. 10. 2005:

 • JUDr. František Čaraba
  z pôvodného: EÚ Ľanová  10,  P. O. Box 23, 820 27  Bratislava 27
  na: EÚ Vážska 16, 821 07 Bratislava

s účinnosťou od 20. 7. 2005:

 • Bc. Miloš Dobrodenka
  z pôvodného: EÚ Potočná 67, 909 01 Skalica
  na: EÚ Ružová ulica č. 22, 909 01 Skalica

 • Mgr. Ing. Zuzana Dobrodenková
  z pôvodného: EÚ Potočná 67, 909 01 Skalica
  na: EÚ Ružová ulica č. 2, 909 01 Skalica

s účinnosťou od 4. 7. 2005:

 • JUDr. Andrea Melová
  z pôvodného: EÚ Bratislavská 51,  924 01 Galanta
  na: EÚ Mierové námestie č. 4, 924 00 Galanta

 

Obnovenie činnosti exekútorského úradu

Oznamujeme Vám, že dňa 6. septembra 2005 pominuli dôvody pre dočasné pozastavenie výkonu exekútorského úradu JUDr. Emilovi Vančíkovi , súdnemu exekútorovi so sídlom v Nových Zámkoch, Michalská bašta č. 19.

Dočasné pozastavenie výkonu exekútorského úradu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky  v zmysle § 222   ods. 1   zákona  č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, dočasne pozastavil JUDr. Margite Rojčekovej, súdnej exekútorke, výkon Exekútorského úradu so sídlom v Čadci, ul. Nábrežná   č. 1263.  Rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňom 2. septembra 2005.

Dočasné pozastavenie výkonu exekútorského úradu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle § 222 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, dočasne pozastavil Bc. Viere Hurtišovej , súdnej exekútorke, výkon Exekútorského úradu so sídlom v Prievidzi , Pribinovo námestie 2. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňom 18. júla 2005

Dočasné pozastavenie výkonu exekútorského úradu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle § 222 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, dočasne pozastavil Mgr. Marcele Zummerovej , súdnej exekútorke, výkon Exekútorského úradu so sídlom v Michalovciach , ul. kpt. Nálepku č. 22. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňom 21. júla 2005 .

Odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe podnetu Slovenskej komory exekútorov odvolal Mgr. Martina Babjaka z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Trnave , Tomaškovičova č. 17. Odvolanie nadobudlo účinnosť dňom 11. júla 2005 .

Sľub súdnych exekútorov

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky vymenoval s účinnosťou od 23. mája 2005:

 • Mgr. Miroslava Luptáka za súdneho exekútora do sídla v Bratislave , Heydukova č. 23.

Menovaný súdny exekútor zložil sľub 20. júla 2004.

 

K 22.2.2005 bude v Slovenskej republike bude pôsobiť 261 súdnych exekútorov.

Obnovenie výkonu exekútorského úradu:

JUDr. Ján Franek, súdny exekútor so sídlom EÚ v Liptovskom Mikuláši, Kollárova č. 2:

 • dňom 6.4.2005 obnovenie výkonu exekútorského úradu

Zánik exekútorského úradu:

Minister spravodlivosti na základe žiadosti Mgr. Niny Kollárovej a stanoviska Slovenskej komory exekútorov odvolal menovanú z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Poprade, Mnoheľova č. 22. Odvolanie nadobudlo účinnosť dňom 11.6.2005.

Sľub súdnych exekútorov

Oznamujeme Vám, že podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov boli ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky vymenovaní účinnosťou od 15. februára 2005 nasledovní súdni exekútori:

 • JUDr. Barbora Hovanová do Exekútorského úradu so sídlom v  Spišskej Novej Vsi , ul. Ing. Kožucha č. 1 a
 • Mgr. Viera Lesňáková do Exekútorského úradu so sídlom v  Poprade , ul. Májového povstania českého ľudu č. 3170/29

Menované súdne exekútorky zložili sľub 21. februára 2005 .

Dočasné pozastavenie výkonu exekútorského úradu

Minister spravodlivosti SR rozhodnutím č. 10531/2004-52 zo dňa 25. januára 2005 v zmysle § 222 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, dočasne pozastavil JUDr. Vladimírovi Kliniecovi, súdnemu exekútorovi, výkon Exekútorského úradu so sídlom v Prievidzi, Hollého č. 1/417.  Rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňom 28. januára 2005.

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že minister spravodlivosti SR podľa § 9 písm. a) v súlade s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z.z. (na vlastnú žiadosť) odvolal JUDr. Petra Kriška z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Brnianska 43. Odvolanie nadobudlo účinnosť dňom 14. januára 2005 .

Oznamujeme Vám, že minister spravodlivosti SR podľa § 9 písm. a) v súlade s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z.z. (na vlastnú žiadosť) odvolal JUDr. Mariána Michnicu z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Radlinského ul. Č. 39. Odvolanie nadobudlo účinnosť dňom 31. januára 2005 .

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že minister spravodlivosti SR na základe žiadosti JUDr. Milana Jančigu a návrhu Slovenskej komory exekútorov odvolal menovaného z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Žiline , Rosinská cesta č. 4. Odvolanie nadobudne účinnosť dňom 30.11.2004 .

Sľub súdnych exekútorov

Oznamujeme Vám, že podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov boli ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky  vymenovaní nasledovní súdni exekútori:

 • JUDr. Zora Gáfriková - s účinnosťou od 20. augusta 2004 , do Exekútorského úradu so sídlom v  Košiciach , Mäsiarska ul. č. 33
 • Mgr. Nina Kollárová - s účinnosťou od 1. septembra 2004 ,  do Exekútorského úradu so sídlom v  Poprade , Mnoheľova ul. č. 22
 • JUDr. Viera Kučerová - s účinnosťou od 15. augusta 2004, do Exekútorského úradu so sídlom v  Holíči , Školská ul. č. 6

Menovaní súdni exekútori zložili sľub 2. septembra 2004.


Oznamujeme Vám, že podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov boli s účinnosťou od 14. apríla 2004 ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky vymenovaní nasledovní súdni exekútori:

 • JUDr. Michal Feciľak do Exekútorského úradu so sídlom v  Prešove , Budovateľská č. 50,
 • Mgr. Róbert Goga do Exekútorského úradu so sídlom v  Bratislave , Jakubovo nám. č. 13,
 • Mgr. Dáša Skýpalová do Exekútorského úradu so sídlom v  Bratislave , Chalúpková č. 9.
 • Mgr. Denisa Mihalová , do Exekútorského úradu so sídlom v Košiciach , Hraničná č. 2

Menovaní súdni exekútori zložili sľub 14. mája 2004 .

 

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenská komora exekútorov dňom 21. apríla 2004 ustanovila Bc. Petra Stanka , súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v  Trnave , Kapitulská 26, za zástupcu Dr. Mgr. Ľubomíra Pekára , súdneho exekútora so sídlom v  Šali , ul. Pázmáňa č. 51/19, ktorému bol s dočasne pozastavený výkonu Exekútorského úradu.

 

Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov