Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Prokuratúra

 

Prokuratúra je samostatná, hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadradenosti. Vo všeobecnosti prokuratúra dozerá na zákonnosť policajného vyšetrovania. Prokurátori by mali počas trestného konania vykonávať svoje funkcia objektívne a nestranne. Zvlášť by mali dozerať,  aby súdy mali k dispozícii všetky právne alebo faktické informácie a  dôkazy potrebné na  riadne vykonanie spravodlivosti.

 

Sústavu prokuratúry tvoria:

 • Generálna prokuratúra SR
 • Krajské prokuratúry
 • Okresné prokuratúry
 • Vyššia vojenská prokuratúra
 • Vojenské obvodné prokuratúry

 Sídla a územné obvody krajských a okresných prokuratúr sa zhodujú.

 Generálna prokuratúra je ústredný orgán štátnej správy a najvyšší orgán prokuratúry, ktorý je nadriadený ostatným prokuratúram. Sídli v Bratislave a na jej čele stojí generálny prokurátor.

 

Generálna prokuratúra:

 • zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora,
 • riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených prokuratúr,
 • dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpis podriadenými prokuratúrami a
 • vedie register trestov.

 

Pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori:

 • trestným stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a dozorom nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania,
 • dozorom nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená na základe rozhodnutia súdu alebo iného oprávneného štátneho orgánu,
 • uplatňovaním svojich oprávnení v konaní pred súdmi,
 • zastupovaním štátu v konaní pred súdmi,
 • dozorom nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy,
 • podieľaním sa na príprave a realizácii preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov,
 • podieľaním sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní kriminality a
 • podieľaním sa na tvorbe právnych predpisov.

 

Sústava prokuratúry

organizačný diagram prokuratúry

 

Vytvorené: 19.7.2004

Na začiatok stránky
Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov